Polska Katolicka Szkoła im. ks. Ignacego Posadzego
KATECHIZM DLA KANDYDATÓW DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KATECHIZM DZIECI I-KOMUNIJNYCH według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Mały Katechizm -modlitwy

1. MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

2. POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

4. SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

5. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

6. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć
i od prac niekoniecznych powstrzymać się
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć
4. Posty nakazane zachowywać
5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać

7. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

8. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament namaszczenia chorych
6. Sakrament święceń
7. Sakrament małżeństwa

9. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie

10. CNOTY TEOLOGICZNE
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość

11. CNOTY KARDYNALNE
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo

12. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

13. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Nienawiść
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

14. AKTY

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

15. ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo .....
Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo...
A Słowo ciałem się stało,
I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Mały Katechizm – pytania

1. Kto to jest Pan Bóg? - Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

2. Ile jest Osób Boskich? - Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

3. Jak nazywamy jednego Boga w trzech osobach? -Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

4. Co to znaczy stworzyć ? - Stworzyć znaczy uczynić coś z niczego.

5. Kto to są aniołowie? - Aniołowie są to duchy czyste,które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

6. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali?

- Tych aniołów, którzy się zbuntowali nazywamy złymi duchami, diabłami lub szatanami.

7. Kto to jest człowiek? - Człowiek to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

8. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka? - Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu,a przez to osiągnął życie wieczne.

9. Kim jest Jezus Chrystus?- Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

10. Jak nazywa się Matka Jezusa Chrystusa? - Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna.

11. Kim był święty Józef ? - Święty Józef był Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i Opiekunem Pana Jezusa.

12. Kim jest Duch Święty? - Duch Święty jest to trzecia osoba Boska która pochodzi od Ojca i Syna.

13. Co to jest Kościół katolicki czyli powszechny ?

- Kościół katolicki czyli powszechny jest to zjednoczeniechrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów Świętych.

14. Kto założył Kościół katolicki? - Kościół katolicki założył Pan Jezus.

15. Co to jest grzech ciężki czyli śmiertelny? - Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolneprzekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

16. Co to jest grzech lekki czyli powszedni?- Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lubkościelnych w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej ale nie całkiem świadomie dobrowolnie.

17. Co traci człowiek przez grzech ciężki? - Przez grzech ciężki człowiek traci łaskę uświęcającą.

18. Co to jest łaska Boża?- Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

19. Co to jest łaska uświęcająca? - Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

20. Co to jest sakrament? -Sakrament jest to widzialny znak, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam niewidzialną łaskę Bożą.

21. Co to jest chrzest? - Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

22. Co to jest najświętszy Sakrament?

- Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

23. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

- Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

24. Co to jest Msza Święta? - Msza Święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.

25. Co to jest Pokuta? - Pokuta jest to Sakrament Pojednania, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione.

26. Co to jest rachunek sumienia? - Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy.

27. Co to jest żal za grzechy ? - Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z

postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość.

28. Kiedy nasz żal jest doskonały? - Żal jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu,najlepszemu Ojcu którego obraziliśmy.

29. Co to jest spowiedź? - Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

30.Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu? Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przed odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

31.Co to jest niebo? Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości.

32. Co to jest czyściec? -Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

33.Co to jest piekło? - Piekło jest to stan wiecznej kary.
 

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA UCZNIÓW KL. III PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO  

I KOMUNII ŚW. w 2017 roku

imię i nazwisko ucznia .................................................................., kl...............

* pytania są formułowane według przepracowanych katechez w podręczniku do   religii*

* do tego dnia uczeń POWINIEN mieć zaliczone na katechezie modlitwy*

* każdy uczeń SAM będzie losował sobie pytania*

*TERMIN EGZAMINU:  19 kwiecień (tj. środa ) dla klas: 3a i 3d  o godz. 5.45 pm  i 20  kwiecień (tj. czwartek) dla klas: 3b i 3c o godz. 5.45 pm

 1. Co to jest modlitwa? Jakim znakiem rozpoczynamy modlitwę?

* Modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, rozpoczynamy ją znakiem krzyża świętego.

 1. Wymień 3 Osoby Boskie?

*  Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św.

 1. Kto należał do św. Rodziny?

*  Maryja, św. Józef, Pan Jezus

 1. Kto to jest Pan Bóg?

* Pan Bóg to Duch Najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi

 1. Jak nazywamy grzech, który popełnili pierwsi rodzice – Adam i Ewa?

*Grzech, który popełnili pierwsi rodzice nazywamy  grzechem pierworodnym i polega na nieposłuszeństwie człowieka wobec Pana Boga, człowiek posłuchał szatana - węża.

 1. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

* Od grzechu pierworodnego była wolna Matka Boża – Maryja

 1. Kim jest Pan Jezus?

* Jezus jest Synem Bożym

 1. W jaki sposób Pan Jezus nas zbawił?

* Pan Jezus zbawił nas przez swoją mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie.

 1. Dlaczego Jezus oddał za nas życie na krzyżu?  

* Jezus oddał za nas życie na krzyżu ponieważ nas kocha i pragnie abyśmy żyli wiecznie.

 1.  Co to jest cud?

* Cud to niezwykłe zjawisko, przez które Bóg działa swoją mocą i daje ludziom znak. By zaistniał cud potrzebna jest wiara człowieka.

 1.  Co to są przykazania i ile ich jest? Kogo dotyczą 3 pierwsze przykazania i 7 następnych?

* Przykazania to Boże drogowskazy, które prowadzą nas do nieba. 3 pierwsze dotyczą człowieka względem Boga, 7 następnych - człowieka względem drugiego człowieka.

 1.  Co to jest Ewangelia?

* Ewangelia to Dobra Nowina o zbawieniu. Została spisana przez Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

 1.  Co to jest Kościół?

* Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy wierzą w Pana Boga i naśladują Jezusa.

 1.  Co to jest łaska uświęcająca?

* Łaska uświęcająca to życie Boże w nas.

 1.  Co to sa sakramenty i ile ich jest?

* Sakramenty święte to dary Jezusa. Jest ich 7. W nich Pan Jezus umacnia nas w drodze do nieba.

 1.  Co daje nam chrzest św. ? Z czego nas obmywa i kogo z nas czyni?

* Chrzest św. czyni nas dziećmi Bożymi, obmywa nas z grzechu pierworodnego i daje nam życie Boże, czyli łaskę uświęcającą.

 1.  Co to jest grzech? Wymień jego rodzaje?

* Grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga, brak miłości do Niego. Mamy dwa rodzaje grzechu: ciężki i lekki. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki? *  gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże. Kiedy człowiek popełnia grzech lekki? * gdy czyni zło, którego nie chciał popełnić.

 1.  Co jest skutkiem grzechu?

* Skutkiem grzechu jest zerwanie przyjaźni człowieka z Bogiem.

 1.  Co to jest sumienie?

* Sumienie to głos Boga, który pomaga nam rozpoznać co jest dobre a co jest złe.

 1.  Wymień 5 warunków dobrej spowiedzi świętej  i powiedz jak je rozumiesz?

* 1. Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich swoich grzechów i tego co zrobiłem dobrze.

    2. Żal za grzechy - Żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem dobrej spowiedzi. Żałuje za popełnione grzechy z miłości do Boga.

   3. Postanowienie poprawy - zmiana postępowania na lepsze, chęć unikania grzechów.

   4. Szczera spowiedź - szczere wyznanie swoich grzechów przed kapłanem, który w imieniu Pana Jezusa odpuszcza mi grzechy.

   5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu - to naprawienie krzywd wyrządzonych bliźniemu i odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

 1.  Komu wyznaje swoje grzechy podczas spowiedzi św.?

* Kapłanowi, który w imieniu Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

 1.  Który z warunków dobrej spowiedzi św. jest najważniejszy?

* żal za grzechy – żałuje z miłości do Boga, którego obraziłem swoimi grzechami, jest to żal doskonały.

 1.  Kiedy spowiedź jest nieważna i trzeba ją powtórzyć?

* Spowiedź jest nieważna i trzeba ją powtórzyć  gdy: nie żałuję za swoje grzechy, gdy nie wyznaję szczerze swoich grzechów podczas spowiedzi, gdy kłamię podczas spowiedzi św.

 1.  Czym jest Msza św.?

* Msza św. jest ucztą ofiarną, w czasie której jednoczymy się z Chrystusem.

 1.  Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa?

* Pan Jezus ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo podczas Ostatniej Wieczerzy, przed swoją śmiercią na krzyżu.

 1.  Co czyni Pan Jezus w czasie każdej Mszy św?

* W czasie każdej Mszy św. Pan Jezus ofiaruje się za nas pod postaciami chleba i wina.

 1.  Dlaczego niedziela jest dniem świętym?

*  Gdyż  tego dnia Pan Bóg odpoczywał  po stworzeniu świata,  każda niedziela jest pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa -  tego dnia Pan Jezus zmartwychwstał.

 1.  Z jakich części składa się Msza św.?

*  Msza św. składa się z 4 części: 1. Obrzędy Wstępne, 2. Liturgia Słowa, 3. Liturgia Eucharystyczna, 4. Obrzędy Zakończenia.

 1.  Co to jest Najświętszy Sakrament?

* Najświętszy Sakrament to Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

 1.  Co to jest Komunia św.? Kiedy nie możemy przyjmować Komunii  Świętej?

*  Komunia św. to przyjęcie pod postacią chleba prawdziwego Ciała Jezusa i zjednoczenie się z Nim. Nie możemy przyjąć Komunii św. gdy jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego. Należy zachować POST EUCHARYSTYCZNY, czyli nie spożywać pokarmów na godz. przed przyjęciem Pana Jezusa w Komunii św.

 1.  Wymień części różańca świętego?

*Są 4 części różańca: 1. radosne – dotyczą radosnych wydarzeń  z życia Maryii i Jezusa, 2. światła – dotyczą wydarzeń z nauczania Pana Jezusa, 3. bolesne – dotyczą bolesnych wydarzeń z życia Pana Jezusa i Maryii, 4. chwalebne – dotyczą wydarzeń  po śmierci Pana Jezusa, mówią o życiu Pana Jezusa i Maryii po zmartwychwstaniu.

 1.  Co to jest Adwent, do czego nas przygotowuje i jak długo trwa?

* Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, trwa cztery niedziele.

 1.  Co to jest Wielki Post, do czego nas przygotowuje i jak długo trwa?

* Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia, trwa 40 dni, bo przez tyle dni Pan Jezus przebywał na pustyni - modląc się i poszcząc.

 1.  Formuła Spowiedzi - podręcznik ucznia str. 57. NIE DOTYCZY I SPOWIEDZI św. lecz następnych.

 

Życzę  powodzenia, cierpliwości i spokoju na czas przygotowania do egzaminuJ

s. Agnieszka Kortiak MChR 


 
 

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

1. MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

2. POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

4. SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

5. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

6. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć
i od prac niekoniecznych powstrzymać się
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć
4. Posty nakazane zachowywać
5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać

 

7. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej

duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

8. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament namaszczenia chorych
6. Sakrament święceń
7. Sakrament małżeństwa

 

9. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie

 

10. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

 

11. CNOTY TEOLOGICZNE
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość

 

12. CNOTY KARDYNALNE
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo

 

13. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

14. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych nauczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

 

15. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych odwiedzać
7. Umarłych pogrzebać

 

16. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Nienawiść
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

 

17. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

Część I - tajemnice radosne:
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Część II - tajemnice światła

1.Chrzest Jezusa

2. Wesele w Kanie

3.Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4.Przemienienie na Górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Cześć III – tajemnice bolesne:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną
4. Niesienie krzyża
5. Ukrzyżowanie

 

Część IV - tajemnice chwalebne:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie w niebie NMP

 

18. AKTY WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

 

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

19. ANIOŁ PAŃSKI


Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo .....
Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo...
A Słowo ciałem się stało,
I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo...
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

20. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE


1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem ich jest królestwo niebieskie.

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (w nawiasach są odnośniki do punktów w Katechizmie)

PYTANIA

A. Wyznanie wiary

1. Czym jest wiara ?
Wiara jest przylgnięciem osobistym całego człowieka ( rozumu i woli) do Boga, który się objawia poprzez czyny i słowa (176). Ma podwójny wymiar: przylgnięcie do Osoby i do prawdy (177).

 

2. Czy człowiek za pomocą rozumu może poznać Boga ?
Obserwując ład i piękno świata oraz słuchając głosu swego sumienia, człowiek może poznać Boga jako przyczynę i cel wszystkiego (32nn; 46).

 

3. Jakie są motywy objawienia się Boga człowiekowi ?
Przez miłość Bóg objawił się, ofiarował człowiekowi. W ten sposób daje On odpowiedź ostateczną i wyczerpującą na pytania dotyczące sensu i celu ludzkiego życia (68).

 

4. Kiedy i jak Bóg przemówił do człowieka ?
Bóg objawił się pierwszym rodzicom, a po upadku w grzech obiecał im zbawienie i ofiarował swoje przymierze. (71).Kształtował swój lud i przemawiał przez proroków, przygotowując do przyjęcia zbawienia przeznaczonego dla całej ludzkości (72). W pełni objawił się posyłając swego Syna (73).

 

5. Gdzie zawarte jest Objawienie Boże ?
Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji, które stanowią jeden depozyt wiary (97).

 

6. Czym jest Pismo Święte ?
Pismo Święte to księgi spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierające objawioną prawdę Bożą (105).

 

7. Kto jest autorem Pisma Świętego ?
Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który dał natchnienie ludzkim autorom. W ten sposób daje nam pewność, że ich pisma zawierają bezbłędnie zbawczą prawdę (136).

 

8. Ile ksiąg zawiera Pismo Święte ?
Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament zawiera 46 ksiąg, natomiast Nowy - 27 (138).

 

9. Czym jest Tradycja ?
Tradycja jest to nauczanie powierzone przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego Apostołom i przekazywane przez ich następców (81).

 

10. Co nam Bóg objawia o Sobie ?
Bóg objawił się jako “Ten, który jest”. Jest Prawdą i Miłością (231).

 

11. Jaka jest zasadnicza tajemnica naszej wiary ?
Jest nią tajemnica Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego (261).

 

12. Podaj streszczenie wiary w Trójcę Świętą.
Trójca Święta jest Jednością (253). Bóg jest jeden w trzech Osobach. Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są różnymi (rzeczywiście odrębnymi) Osobami (254). Osoby Boskie nie różnią się naturą lecz relacjami miedzy sobą (254n).

 

13. Co znaczy, że Bóg stworzył świat ?
To znaczy, że Bóg kierując się swą mądrością i miłością (295), powołał świat do istnienia z niczego (296).

 

14. Dlaczego Bóg stworzył świat ?
Bóg stworzył świat, aby objawić swoją chwałę; aby swym stworzeniom dać udział w swojej prawdzie, dobroci i pięknie (319).

 

15. Co to jest Opatrzność Boża ?
Boża Opatrzność wyraża się z zrządzeniach, poprzez które Bóg w swojej mądrości i miłości prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu (321).

 

16. Kim są Aniołowie ?
Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie chwalą Boga i które służą w wypełnianiu dzieła zbawienia wobec innych stworzeń (350).

 

17. Kim jest człowiek ?
Bóg stworzył człowieka na swój obraz (380). Człowiek jest jednością ciała i duszy (382).

 

18. Jaki był stan pierwotny człowieka ?
Stan pierwotny człowieka był stanem świętości i sprawiedliwości. Przyjaźń z Bogiem stała u podstaw szczęścia w raju (384).

 

19. Przez co człowiek utracił przyjaźń z Bogiem ?
Przyjaźń z Bogiem człowiek utracił przez grzech (396nn).

 

20. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi ?
Człowiek skuszony przez Złego, na początku historii, nadużył swej wolności, obracając się przeciwko Bogu i pragnąć osiągnąć swój cel poza Nim (415).

 

21. Jakie skutki pociąga grzech pierwszych rodziców ?
Przez grzech pierwszych rodziców natura ludzka została pozbawiona świętości i sprawiedliwości oraz poddana niewiedzy, cierpieniu, panowaniu śmierci i skłonności do grzechu. To zranienie natury ludzkiej nazywamy grzechem pierworodnym (416-418).

 

22. Kto wyzwolił człowieka ze stanu grzechu i na nowo połączył go z Bogiem ?
Uczynił to Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem (420).

 

23. W jaki sposób Jezus Chrystus zbawił człowieka ?
Jezus Chrystus zbawił człowieka poprzez Krzyż i Zmartwychwstanie (421).

24. Co znaczą imiona “Jezus” i “Chrystus” ?
Imię “Jezus” znaczy “Bóg zbawia”. Syn Maryi dziewicy został tak nazwany, gdyż on jest tym, który zbawił świat od grzechu (452). “Chrystus” oznacza “Namaszczony”, “Mesjasz”. Jezus jest Chrystusem, bo jest Namaszczony “Duchem Świętym i mocą” (Dz 10, 38) i w nim spełniła się nadzieja Izraela (Dz 28, 20) (453).

25. Co znaczy określenie “Syn Boży” i imię “Pan” ?
“Syn Boży” oznacza relację jedyną i wieczną Jezusa Chrystusa do Jego Ojca: jest On Synem Jedynym Boga Ojca i sam jest Bogiem. Wierzyć, ze Jezus Chrystus jest Synem Bożym jest konieczne, by być chrześcijaninem (454). Imię “Pan” oznacza boską władzę. Wyznawać, że Jezus jest Panem znaczy wierzyć w Jego boskość (455).

26. Kim jest Jezus Chrystus ?
Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Ma dwie natury: boska i ludzką, nie zmieszane lecz zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego (479).

27. Co znaczy słowo “Wcielenie” ?
W czasie wybranym przez Boga, Jedyny Syn Ojca, stał się człowiekiem nie tracą boskiej natury, przyjął ludzką (479).

28. W jaki sposób Syn Boży stał się człowiekiem ?
Syn Boży począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy (484;487).

29. Co to znaczy, że Maryja jest Matką Bożą ?
To znaczy, że jest Matką Syna Bożego, który poprzez Nią przyjął ludzka naturę, sam będąc Bogiem (509).

30. Co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta ?
Maryja jest Niepokalanie Poczęta, to znaczy, że od chwili poczęcia została całkowicie zachowana od skazy grzechu pierworodnego. Mówimy o Niej, że jest Niepokalana, gdyż nie popełniła żadnego grzechu podczas całego życia (508).

31.Czym było ziemskie życie Jezusa ?
Życie Jezusa było nieustannym nauczaniem. Jego milczenie, cuda, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o poniżonych i biednych, całkowite przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie zmartwychwstanie - są urzeczywistnieniem Jego słowa i wypełnieniem Objawienia (561).

32. Jakie znaczenie dla człowieka ma zmartwychwstanie Chrystusa ?
Chrystus, Pierworodny spośród umarłych (Kol 1,18), jest przyczyną naszego zmartwychwstania; już dziś - dzięki usprawiedliwieniu naszej duszy, a później - przez wskrzeszenie do życia naszego ciała (658).

33. Co znaczy, że Chrystus wstąpił do nieba ?
Wniebowstąpienie oznacza wywyższenie ludzkiej natury Jezusa do chwały Boga Ojca (665).

34. Kiedy i po co Chrystus powróci na ziemię ?
Chrystus powróci w chwale w Dzień Sądu, na końcu świata, aby dopełnić zwycięstwa dobra nad złem (681).

35. Na czym polega Sąd Ostateczny ?
Przychodząc na końcu czasów, Chrystus chwalebny wyjawi zamysły serc i odda każdemu według jego czynów i według tego, na ile każdy przyjął lub odrzucił łaskę (682).

36. Kim jest Duch Święty ?
Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotną Ojcu i Synowi (685).

37. Co czyni Duch Święty w Kościele ?
Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół (747).

38. Czym jest Kościół ?
Kościół jest założoną przez Chrystusa wspólnotą wiary, nadziei i miłości mającą podwójny wymiar - ludzki i Boży: jest społecznością hierarchiczną i Ciałem Mistycznym Chrystusa; zrzeszeniem widzialnym i wspólnotą duchową; wspólnotą na ziemi wyposażoną w dary niebieskie (771).

39. Jakie są podstawowe cechy Kościoła ?
Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

40. Dlaczego Kościół jest jeden ?
Kościół jest jeden, bo ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, ożywiany jest jednym Duchem i żyje jedną nadzieją (866).

41. Co to znaczy, że Kościół jest święty ?
Kościół jest święty, bo jego Twórcą jest Najświętszy Bóg; Chrystus wydał siebie dla jego uświęcenia; Duch świętości go ożywia (867). Składa się wprawdzie z grzeszników, ale są oni wezwani do świętości (825).

42. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny ?
Kościół jest powszechny, to znaczy, że głosi całość wiary; ma pełnię środków potrzebnych do zbawienia; jest posłany do wszystkich narodów; zwraca się do każdego człowieka; obejmuje wszystkie czasy (868).

43. Co to znaczy, że Kościół jest apostolski ?
Kościół jest apostolski, to znaczy: jest zbudowany na fundamencie dwunastu Apostołów; jest niezniszczalny (Mt 16,18); w sposób nieomylny zachowuje prawdę; Chrystus nim kieruje przez Piotra i innych Apostołów; obecnych w swoich następcach - papieżu i Kolegium biskupów (869).

44. Jaką funkcję w Kościele pełni papież ?
Papież, biskup Rzymu, następca św. Piotra, jest głową Kolegium biskupów, wikariuszem Chrystusa i pasterzem całego Kościoła na ziemi (936). Z ustanowienia Bożego posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę duszpasterską (937).

45. Jaką rolę spełniają biskupi ?
Biskupi, jako następcy Apostołów i członkowie Kolegium, są głową widzialną Kościoła lokalnego, mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i misji całego Kościoła pod zwierzchnictwem papieża (1594).

 

46. Jaka jest rola kapłanów ?
Kapłani są wezwani do tego, by być współpracownikami biskupów i wraz z nimi być odpowiedzialnymi za Kościół

lokalny. Od biskupa otrzymują misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję kościelną (1595).

47. Jaka jest rola świeckich ?
Świeccy są wezwani do tego, by żyjąc wśród świata i spraw doczesnych, ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie (940).

48. Co oznacza określenie “świętych obcowanie” ?
Wyrażenie to oznacza najpierw “rzeczy święte”, a przede wszystkim Eucharystię, przez którą jest przedstawiana i urzeczywistniana jedność wiernych, którzy w Chrystusie tworzą jedno Ciało (960). Termin ten oznacza również jedność wiernych w Chrystusie, którzy są pielgrzymami na ziemi, dopełniają oczyszczenia lub też są świętymi w niebie, realizują się w ten sposób, że każdy poprzez to, co czyni lub cierpi w Chrystusie i dla Chrystusa, przynosi owowc dla wszystkich (961n).

49. Czym jest śmierć i co oznacza zmartwychwstania ?
Przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała, ale w zmartwychwstaniu Bóg obdarzy życiem nie przemijającym nasze ciało przemienione i zjednoczone z duszą (1016).

50. Co następuje zaraz po śmierci ?
Zaraz po śmierci następuje sąd szczegółowy, w wyniku którego, dusza ludzka zostaje poddana oczyszczeniu czyśćca, uczestniczy bezpośrednio w szczęściu nieba, bądź zostaje potępiona (1022).

51. Co to jest czyściec ?
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni Bożej, jednak nie całkowicie oczyszczeni, choć pewni są zbawienia, doświadczają po śmierci oczyszczenia, by otrzymać świętość konieczną do wejścia do radości Bożej (1054).

52. Czym jest niebo ?
Niebo jest ostatecznym kresem i spełnieniem najgłębszych pragnień człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia, pełnego zjednoczenia z Trójcą Świętą, Maryją dziewicą, aniołami i świętymi wszystkich czasów (1024).

53. Czym jest piekło ?
Piekło jest stanem ostatecznego zerwania jedności z Bogiem, a człowiek jedynie w Bogu może znaleźć życie i szczęście (1057).

B. Życie sakramentalne

 

54. Czym jest niedziela ?
Niedziela jest to dzień zmartwychwstania Chrystusa, Dzień Pański. Jest zasadniczym dniem sprawowania Eucharystii, Dniem radości i powstrzymania się od pracy (1193).

55. Co to jest rok liturgiczny ?
Rok liturgiczny to roczny cykl, z biegiem którego Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, aż po oczekiwanie błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego (1163).

56. Co to są sakramenty ?
Sakramenty są to skuteczne znaki łaski, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, przez które udzielane jest nam życie Boże (1131).

57. Jakie są owoce sakramentu chrztu ?
Owocami sakramentu chrztu są: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych; narodziny do nowego życia, przez które człowiek sttaje się przybranym dzieckiem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest ochrzczony zostaje włączony do Kościoła i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusowego (1279).

58. Czy można być zbawionym bez chrztu ?
Ci, którzy ponieśli śmierć za wiarę, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerym sercem szukają boga i starają się wypełniać Jego wolę, są zbawieni, nawet jeśli nie przyjęli chrztu (1281).

59. W jaki sposób udziela się chrztu ?
Rytem istotnym chrztu jest zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą z jednoczesnym wymówieniem słów:” N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (1240).

60. Dlaczego udziela się chrztu małym dzieciom ?
Dzieci rodzą się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, dlatego potrzebują nowych narodzin, jakim jest chrzest (1250). Sakrament ten jest darem Bożym, który nie zakłada zasług ludzkich; dzieci są ochrzczone w wierze Kościoła (1282).

61. Kto udziela sakramentu chrztu ?
Szafarzem zwyczajnym jest biskup, kapłan lub diakon. W przypadku konieczności może ochrzcić każdy (nawet nie ochrzczony), kto ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, udzielając tego sakramentu (1256).

62. Jakie są owoce sakramentu bierzmowania ?
Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby w nas pogłębić łaskę dziecięctwa Bożego, zjednoczyć nas ściślej z Chrystusem, uczynić silniejszą naszą wieź z Kościołem, włączyć nas pełniej w jego misję i pomóc w dawaniu świadectwa wierze chrześcijańskiej przez słowo, które towarzyszy dziełom (1317).

63. Kto udziela sakramentu bierzmowania ?
Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Może on z poważnych przyczyn pozwolić na udzielanie tego sakramentu kapłanom (1313).

64. Jakie warunki winien spełniać kandydat do bierzmowania ?
Kandydat do bierzmowania winien wyznawać wiarę, być w stanie łaski, mieć intencję przyjęcia tego sakramentu i być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła i w sprawach doczesnych (1319).

65. Jaki jest istotny ryt sakramentu bierzmowania ?
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenia Krzyżmem św. na czole, którego dokonuje się, wkładając rękę na głowę wraz ze sławami: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” (1320).

66. Co to jest Eucharystia ?
Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) Paschy Chrystusa, tzn. Dzieła zbawienie dokonanego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej (1409).

 

67. Jakie są zasadnicze części Eucharystii ?
Celebracja eucharystyczna zawiera: głoszenie Słowa Bożego,

dziękczynienie Ojcu za wszelkie dobra, szczególnie za dar Jego Syna, konsekrację chleba i wina, uczestnictwo w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkie te elementy stanowią jeden akt kultu (1408).

89. Czym jest małżeństwo chrześcijan ?
Jest wyniesieniem do godności sakramentu przymierzem, poprzez które mężczyzna i kobieta tworzą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości (1660).

90. Jakich łask udziela sakrament małżeństwa ?
Sakrament ten daje małżonkom łaskę kochania się miłością, którą Chrystus umiłował Kościół, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca na drodze życia wiecznego (1661).

91. Na czy opiera się sakrament małżeństwa ?
Sakrament małżeństwa opiera się na wzajemnej zgodzie, tzn. Na woli wzajemnego i nieodwołalnego oddania się siebie w tym celu, by żyć przymierzem miłości wiernej i płodnej (1662).

92. Jakie są istotne cechy małżeństwa ?
Istotne cechy małżeństwa to: jedność, nierozerwalność i otwarcie na płodność (1664).

C. Życie w Chrystusie

93. Co to jest sumienie ?
Sumienie jest sądem rozumu, poprzez który człowiek rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu (1796).

94. Co to jest cnota ?
Cnota jest to stała dyspozycja świadomości i woli, która kieruje naszymi czynami, porządkuje nasze namiętności i kieruje naszym postępowaniem, aby było zgodne z rozumem i wiarą (1834).

95. Czym są cnoty kardynalne : roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie ?
Roztropność usposabia rozum praktyczny do odróżniania w każdych okolicznościach, prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego osiągnięcia (1835). Sprawiedliwość jest to stała i mocna wola oddania tego, co jest należne Bogu i bliźniemu (1836). Męstwo zapewnia nieugiętość i stałość w dążeniu do dobra (1837. Umiarkowanie powściąga skłonność do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych (1838).

96. Czym są cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i miłość ?
Dzięki cnocie wiary wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam objawił i co Kościół podaje do wierzenia (1842). Dzięki cnocie nadziei ze stałą ufnością pragniemy i oczekujemy od Boga życia wiecznego i łask potrzebnych do jego osiągnięcia (1843). Dzięki cnocie miłości kochamy Boga ponad wszystko, a bliźnich, z miłości do Boga, jak siebie samych (1844).

97. Czym jest grzech ?
Grzech jest obrazą Boga i Jego miłości, raną zadaną własnej godności dziecka Bożego i Kościołowi (1487).

100. Czym jest łaska ?
Łaska jest udziałem w życiu Bożym (1997); jest Bożą pomocą, abyśmy byli zdolni odpowiedzieć na powołanie i mogli stać się przybranymi Jego dziećmi (2021).

 

101. Co to jest łaska uświęcająca ?
Łaska uświęcająca jest darmowym darem, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić (2023).

102. O czym mówi pierwsze przykazanie dekalogu ?
Wzywa człowieka, by wierzył w Boga, w Nim pokładał nadzieję i kochał Go ponad wszystko (2134).

103. O czym mówi drugie przykazanie dekalogu ?
Nakazuje szacunek wobec imienia Bożego (2161) i zabrania jego nadużywania (2162).

104. W jaki sposób wypełniamy trzecie przykazanie Boże ?
Wypełniamy świętując niedzielę - dzień zmartwychwstania i święta nakazane przez Kościół. Świętujemy poprzez uczestnictwo w Eucharystii (2192) i powstrzymanie się od pracy (2193).

105. O czym mówi i do czego zobowiązuje czwarte przykazanie Boże ?
W tym przykazaniu Pan Bóg objawia, iż Jego wolą jest, abyśmy oddawali cześć rodzicom i tym, których On obdarzył autorytetem dla naszego dobra (2248). Dzieci winny okazywać rodzicom szacunek, wdzięczność, sprawiedliwe posłuszeństwo i pomoc (2251). Rodzice są pierwszymi osobami odpowiedzialnymi za wychowanie swych dzieci do wiary i do życia moralnego. Mają obowiązek zapewnienia - w miarę możliwości - spełnienia potrzeb materialnych i duchowych swoich dzieci (2252).

106. O czym mówi piąte przykazanie dekalogu ?
Nakazuje szacunek dla ludzkiego życia. Życie jest święte od chwili poczęcia aż do śmierci, gdyż osoba ludzka jest chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żyjącego i świętego (2319).

107. O czym mówi szóste przykazanie Boże ?
Wzywa do zachowania czystości każdego człowieka według stanu życia (2349). Czystość to integracja płciowości w osobie, wewnętrzna jedność wymiaru cielesnego i duchowego człowieka (2337). Niektóre grzechy przeciw temu przykazaniu to: rozwiązłość, onanizm, współżycie poza - i przedmałżeńskie, pornografia, prostytucja, gwałt, praktyki homoseksualne (2351 - 2359).

108. O czym mówi siódme przykazanie Boże ?
Nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami ziemskimi i owocami pracy ludzkiej (2450).

109. O czym mówi ósme przykazanie dekalogu ?
Zabrania kłamstwa, czyli mówienia nieprawdy w celu oszukania bliźniego, który ma prawo do prawdy (2508).

110. O czym mówi przykazanie dziewiąte dekalogu ?
Przestrzega przed pożądliwościami cielesnymi (2529).

111. O czym mówi dziesiąte przykazanie Boże ?
Zabrania chciwości zrodzonej z nieograniczonego pragnienia bogactw i zawartej w nich potęgi (2552).

D. Modlitwa chrześcijańska

112. Czym jest modlitwa ?
Modlitwa jest wzniesieniem duszy ku Bogu, lub też skierowaną do Niego prośbą o stosowne dobra (2590).

 

113. Do kogo kierujemy modlitwę ?
Zasadniczo modlitwa skierowana jest do Boga Ojca. Możemy ją także kierować do Chrystusa (2680). Kościół zaprasza nas też do tego, by wzywać Ducha Świętego, zwłaszcza jako wewnętrznego Mistrza modlitwy chrześcijańskiej (2681).

114. Jakiej modlitwy nauczył nas Jezus ?
Jezus nauczył nas modlitwy “Ojcze nasz”, która jest streszczeniem całej Ewangelii i najdoskonalszą z modlitw (2774). Nazywamy ją Modlitwą Pańską, bo nauczył nas jej nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus (2775).

115. O co modlimy się w Modlitwie Pańskiej ?
Modlitwa zawiera siedem próśb. Przedmiotem pierwszych trzech jest chwała Ojca: uświęcenie Jego imienia, przyjście Królestwa, spełnienie woli Bożej. W czterech następnych przedstawiamy nasze pragnienia: modlimy się o to, co jest potrzebne do życia, o uzdrowienie od grzechu; dwie następne odnoszą się do naszej walki o zwycięstwo dobra nad złem (2857).

E. Z życia Kościoła

116. Co to jest diecezja ?
Diecezja jest to część Kościoła, która rządzi Biskup Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, a dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię.

 

117. Do jakiej Metropolii należy nasza diecezja ?
Nasza diecezja należy do Metropolii Częstochowskiej,(włącznie z Sosnowiecką i Radomską)

 

118. Kto jest jej Patronem i Pasterzem ?
Patronką diecezji jest ........................................................., a pasterzem ......................................................................

 

119. Do jakiego dekanatu należy twoja parafia i kto jest jej dziekanem ?
Nasza parafia należy do dekanatu ..................................................

Dziekanem jest Ksiądz

 

120. Wymień kapłanów pracujących w twojej parafii.
Proboszczem naszej wspólnoty parafialnej jest .......................................
a Wikariusze to: .......................................................................................

 

F. Mój Patron z Bierzmowania

 

121. Kim był, kiedy żył , z czego słynął ?

 

122. Co znaczy jego imię ?

 

123. Czyim jest patronem ?Polska Parada z okazji Konstytucji 3 Maja. 
W sobote 6 Maja wyjezdzaja uczniowie klas 4-10, ktorzy zwrocili podpisana zgode rodzicow do 29 kwietnia. 
Pozostale klasy zostaja w szkole, maja regularne zajecia.
Stroj: prosimy aby uczniowie przybyli do szkoly i na parade w bialo czerwonych barwach.
Dla osob udajacych sie na parade prosimy o zabranie cieplego ubrania i parasolek.

Pasowanie na Ucznia 18 & 19 listopad 2016

Uczniowie z pierwszej klasy podczas pasowania na ucznia złożyli przysięge że będą pilnymi uczniami.
Dzien dobry wszystkim!

Akademia z okazji Odzyskania prze Polske Niepodleglosci wyszla znakomicie. Dziekuje wszystkim w imieniu swoim oraz siostry dyrektor,ktora byla zachwycona.
Mysle, ze te najwazniejsze daty zostana wszystkim w pamieci, bo byla to czastka pieknej historii.

Dziekujemy rowniez wszystkim, ktorzy pomogli nam ta piekna akademie przygotowac:

1. Pan Waclaw Ustupski- pozyczyl nam stroje wojskowe[wykorzystalam tylko ten z !wszej wojny swiatowej dla marszalka Pilsudskiego]
2. Pani Maria Gromska- uszyla dla nas czapki wojskowe
3. Pani Zofia Gal- uszyla opaski bialo-czerwone
4. Pan Krzysztof Gieron- przygotowal podklady muzyczne oraz zajal sie cala oprawa muzyczna
5. Izabella Gieron- nagrala dla nas piekna piosenke "Ojczyzno ma"ktora mam zaszczyt dolaczyc i wyslac wam do posluchania.
6. Pani Juli Gieron za dowiezienie pizzy w piatek i sobote
7. Wszystkim rodzicom dziekujemy za przywiezienie dzieci w piatek na dodatkowy wystep przed szkola piatkowa.

- Anna Kulach


Dzień Nauczyciela 

Modlitwa Różańcowa 8 październik 2016
Klasa 8A wraz z wychowawczynią P. Sylwia Górecka przygotowała rozważania różańcowe dla całej wspólnoty parafialnej.
Zajęcie w Przedszkolu
" Jesień"
4  października wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu
Poświęcenie zwierząt
Msza Święta z okazji 37 rocznicy pobytu Św. Jana Pawła II w Parafii Pięciu Braci Męczenników w Chicago 

Rocznicowa „papieska” Msza św. Tegoroczna Msza św. przy Ołtarzu Papieskim w 37 rocznicę wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II zgromadziła blisko pięciuset uczestników.  Dziękujemy uczniom którzy wraz z rodzicami przybyli na Mszę św. o godz 11:00 w Niedziele 2 października 2016. W sposób szczególny dziękujemy uczniom z klasy 8 C za przybycie z pocztem sztandarowym szkoły. 
Bóg zapłać!


Msza Święta Szkolna 18 września 2016

Uczniowie z klasy 4 czytali lekcje i modlitwe wiernych, a uczniowie z klasy 3 przynieśli dary ofiarne. Przed ołtarzem widzimy zasłuchaną "przyszłość parafii i Kościoła". Błogosławieństwo Katechetów na nowy rok szkolny.

ZAPRASZAMY
W CZWARTEK 8 WRZEŚNIA 2016
WSZYSTKICH UCZNIÓW, RODZICÓW, DZIADKÓW,
NAUCZYCIELI I KATECHETÓW
NA MSZĘ ŚWIĘTĄ O GODZ. 5:30pm
W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO ALBERTA
W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYOgłoszenia Szkolne


Nowy rok szkolny 2016-2017 rozpoczniemy w czwartek w uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny tj. w czwartek 8 września 2016r - zostanie odprawiona Msza Święta o godzinie 5:30pm w kościele Św. Alberta Wielkiego.
Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, dziadków, nauczycieli i katechetów.

SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW oraz dodatkowa REJESTRACJA DO SZKOŁY odbędzie się w sobotę 20 i 27 sierpnia od godz 9:00 rano do 12 w południe w budynku szkolnym.
Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 9 i w sobotę 10 września.
I Komunia Święta zaplanowana jest na sobotę 13 maja 2017. o godz 10:30 rano.
Tymczasem - pozdrawiamy wszystkich naszych uczniów i życzymy Bożej opieki na Wakacjach, dobrego odpoczynku oraz wspaniałych wrażeń.
Powitanie Nowych Księży 3 lipca 2016Pożegnanie Księży 19 czerwiec 2016 i 26 czerwca 2016"Jak się zmienić?" 
Kazdego dnia rozważamy uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała.
Czym są uczynki miłosierdzia?
„Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, poprzez które pomagamy bliźnim w potrzebach ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić - to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu" (Katechizm Kościoła Katolickiego 2447)
Jakie czyny są uczynkami miłosierdzia?
Istnieje czternaście rodzajów uczynków miłosierdzia, siedem względem ciała i siedem względem duszy.
Uczynki miłosierdzia względem ciała:
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać
Uczynki miłosierdzia względem duszy: 
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.
Podczas Kolorowych Wakacji, na podstawie wydarzeń z Pisma Św. dzieci uczą się jak zastosować uczynki co do duszy i ciała.
Uroczystosc Bożego Ciała

 W najbliższą Niedzielę 29 maja 2016 obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z tej okazji zapraszamy wszystkich parafian św. Alberta Wielkiego na wspólne świętowanie tej uroczystości. Rozpoczniemy wspólną Mszą świętą o 1.30 po której wyruszy procesja. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne do uczestnictwa w procesji, parafian natomiast do udekorowania ołtarzy. 
- wszystkie dziewczynki do sypania kwiatkow
- wszystkich chłopców z dzwoneczkami 
- dzieci i młodzież do niesienia poduszek, sztandarów i feletronów
Niech nasza obecność na Mszy świętej i procesji będzie wyrazem wdzięczności za dar Eucharystii


 


Zakończenie Roku Szkolnego 2015-2016 i Graduacja 8 klasy

W sobote 21 maja 2016, o godz. 10:30 rano została odprawiona Msza Święta dziękczynna Panu Bogu za szczęśliwie ukończony rok szkolny.
Mszy Swiętej koncelebrowanej przewodniczyl Ksiądz Michael L. Zoufal proboszcz i dyrektor szkoły. 
Homilie wygłosił Ksiądz Marcin Szczupula wikariusz i katecheta. 
Współ celebransami Mszy Swiętej byli Ksiądz Antoni Brooks i Ksiądz Lesław Prebendowski.
Kościół wypełniony był uczniami ze zmiany piatkowej i sobotniej oraz ich rodzicami.
Wzorowy uczeń z każdej klasy przyniósł do ołtarza świadectwa z swojej klasy by podziękować
 Panu Bogu za otrzymane łaski, za wspaniałych rodziców którzy przywozili ich do szkoły i mobilizowali w zdobywaniu i nauki języka polskiego. 
Msza Święta dla nas wszystkich była ogromnym przeżyciem duchowym i doświadczeniem radości z ukończenia kolejnego roku szkolnego.

 


KOMUNIKAT #9PiPPi Ponczoszanka!

Dzien Serduszkowy 2016
ZABAWA SERDUSZKOWA 2016

 

W sobotę 6 lutego 2016 roku odbyła się Zabawa: Rodzinny Bal Serduszkowy, zorganizowana przez Polską Katolicką Szkołę im. ks. Ignacego Posadzego, a której zawołaniem były słowa naszego wielkiego poety Adama Mickiewicza "Miej Serce i patrzaj w Serce". Tegoroczną zabawę serduszkową można zaliczyć do wyjątkowo udanych imprez. Wspaniała frekwencja, ogromne zaangażowanie nauczycieli, katechetów, a przede wszystkim rodziców. Przeprowadzono loterię fantową z atrakcyjnymi nagrodami. Panowie zakupili róże dla pań, a na zakończenie wybrano królową Balu. Po raz kolejny daliście dowód wspaniałej współpracy, przekonaliśmy się że na was naprawdę można liczyć.

Dziękujemy tym wszystkim: którzy zakupili bilety, ofiarowali fanty na Loterię, sponsorom barszczu i krokietów: 
K. M. Borzęcki i S. K. Wróbel. Kochani dzięki waszej hojności stoły uginały się od pysznych zakąsek, ciast, ciasteczek oraz owoców.  

Dziękujemy każdej klasie za wywiązanie się z powierzonych im zadań. Słowa wdzięczności kierujemy do rodzin, które ofiarowały donacje i dary: P. B. Giądła za W. A. Różanski, T. E. Chmiel, B. I. Trojak oraz Z. A. Domalik.
Słowo dziekujemy, kierujemy do każdego kto nie pozostał obojętny na to nasze szkolne wydarzenie, ufając, że nikt nie zostanie pominięty: 

•    Pani Monice Jandura, sekretarce za ogrom pracy włozony w przygotowanie tego wieczoru.
•    Paniom, które dyżurowały w kuchni przed zabawą: E. Szlembarskiej, A. Franos, M. Luberda i innym. 
•    Osobom, które bezpośrednio pracowały przy dekorowaniu sali: młodzieży klas Siódmych, Ósmych, Licealnych
i ich Rodziców.
•    Paniom A. Mokrzyckiej, H. Podczerwińskiej, A. Ślęzak, M. Luberda za przygotowanie bufetu, słodkiego stołu
i pomoc w kuchni.
•    Nauczycielom i Rodzicom za serwowanie barszczu i krokietów o północy.
•    Panom A. Skrzydlak i W. Mokrzyckiemu posługującym w bufecie. 
•    Rodzicom: E. Szymusiak, K. Fiedor oraz A. Chlebek, A. Laciak, A. Szlama, E. Ciszek, B. Janiak za pomoc przed
i trakcie zabawy. 
•    Pani Sylwii Cieśla za konferansjerkę oraz prowadzenie Loterii Fantowej wraz z p. Sylwią Górecki. 
•    Siostrze Marii Niwa oraz paniom wychowawczyniom za pomoc w sprzedaży biletów na loterię oraz sprzedaż róż.
•    Siostrze Agnieszce Kortiak, młodzieży naszej Szkoły oraz paniom wychowawczyniom: A. Gabrysiak, A. Marek, M. Rak, B. Kasper, B. Ulanecki oraz S. Góreckiej za pomoc w przygotowaniu zajęć dla dzieci podczas zabawy.
•    Orkiestrze "Cajmery" za ich wspaniałą muzykę, a Pani Władysławie Podczerwińskiej za pyszny obiad.
•    Ogromne słowa uznania i podziękowania kierujemy do rodzin: E. T. Chmiel, T. M. Papież, A. D. Galica,
M. Kurnat, A. Gorz, które zostały, aby posprzątać salę po imprezie. 
•    Serdeczne podziękowanie dla wszystkich przybyłych gości, sponsorów, oraz Dyrekcji Szkoły: Księdza Proboszcza Michael L. Zoufal, Ks. Lesława Prebendowskiego oraz Rady Rodziców za przygotowanie imprezy.
Bóg zapłać za waszą ogromną dobroć i życzliwość. Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam Swoim błogosławieństwem
za okazane DOBRO! Ile dobra rozdajemy tyle do nas powraca!

Życząc dobrego przeżycia Wielkiego Postu, 
pozostaję z szacunkiem - wdzięczna za współpracę, 
Sr. Weronika Ilnicka MChR * ZEBRANIE RADY RODZICÓW - w sprawie organizacji Zabawy Serduszkowej odbędzie się  w piątek 29 stycznia o godzinie 5:30 wieczorem w Roger's Hall. Zebranie to dotyczy niżej wypisanych Rodziców:

 

Borzecka Bozena                                   Czubak Agata
Cudzich Katarzyna                              Gal Renata
Fedro Anna                                          Galica Danuta
Lobas Katarzyna                                  Gorecka Dorota
Mokrzycka Anna                                 Slezak Anna
Podczerwinska Halina                          Wrobel Kinga
Sierak Monica                          Zalewski Magdalena
Szlembarski Elzbieta
                                                                                      
JASEŁKA NA NASZEJ SZKOLE


Zgodnie z tradycją, jak co roku w naszej szkole w dniach 8 i 9 stycznia 2016 roku miała miejsce niezwykła impreza , na którą zaproszono wszystkich uczniów oraz rodziców.
Najpierw zostało wystawione przedstawienie bożonarodzeniowe, a potem odbył się konkurs kolęd dla wszystkich klas naszej Szkoły. 
Tym razem scenariusz jasełek został opracowany  na podstawie NOC NAD BETLEJEM Janiny Krajdocha. Twórcami całego widowiska były wychowawczynie klas: OD oraz klas Pierwszych 1A, 1D. Po przybyciu gości i zapełnieniu sali widowni rozpoczęło się przedstawienie niosące głębokie przesłanie współczesnemu człowiekowi i pobudzające do myślenia. 
Scenografia przedstawienia starannie zaplanowana i dobrze przygotowana   oddawała głębię atmosfery danej sceny. 
Starannie zostały dobrane i przygotowane  kostiumy aktorów.
Widzowie  byli pod wrażeniem całego widowiska, wyrażając swoje uznanie gromkimi brawami.
Następnie odbył się konkurs kolęd.
Ten styczniowy dzień po przerwie świątecznej dostarczył zebranym wielu wrażeń i pozwolił spędzić czas w bardzo miłej atmosferze.

ORSZAK TRZECH KRÓLI W NASZEJ SZKOLE


W piątek 8 stycznia i sobotę 9 stycznia 2016 roku uczniowie klas Czwartych w przebraniu Trzech Króli wraz z wychowawczyniami p. Lucyną Simik i p. Marzeną Świątek odwiedzili wszystkie klasy podczas zajęć szkolnych. Aniołowie nieśli piękną Gwiazdę, Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar  z kolędą na ustach weszli do każdej klasy i przypomnieli nam jakie to dary złożyli Panu: złoto, kadzidło i mirrę. Wychowawczynie na drzwiach nakreśliły napis 20 + C + M + B +16 Chryste błogosł temu domowi. Nastepnie Królowie złożyli wszystkim życzenia na Nowy 2016 Rok.  Z tej okazji Dyrekcja Szkoły ufundowała wszystkim uczniom pyszne pączki.  WIGILIE KLASOWE
 


18 i 19 grudnia, w naszej szkole odbyły się Wigilie klasowe. Rodzice podzielili się rożnymi obowiązkami i dostarczyli przeróżne smakołyki. W niektórych klasach uczniowie przygotowali  Jasełka, na które zaprosili swoich rodziców. Efekt wspólnej pracy był zdumiewająco świąteczny. Wspólna modlitwa, czytanie fragmentu z Pisma Świętego o Narodzeniu Pana Jezusa, życzenia, łamanie się opłatkiem, poczęstunek, śpiewanie kolęd było wielkim przeżyciem. W Szkole w tym dniu było  miło uroczyście i odświętnie. Odchodząc do domów, życzyliśmy sobie "Radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2016". 
Jasełka 2015/ 2016

"Zawsze, ilekroć uśmiechacz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie." Te słowa były motywem przewodnim tegorocznych Jasełek.

Inscenizacja przygotowana przez uczniów, Polskiej Szkoły Adama Mickiewicza, Polskiej Katolickiej Szkoły im. Księdza Posadzego oraz Marii Konopnickiej, pod czujnym okiem Siostry Agnieszki Kortiak.

Młodzi aktorzy w znakomity sposób wcielili się w swoje role poprzez uwydatnienie charakterów granych przez siebie postaci.

Rodzice i goście mieli okazję podziwiać talent, odwagę oraz entuzjazm z Narodzin Chrystusa.

Najważniejsze w tym przedstawieniu było przezsłanie: oby każdy z nas pamiętał, aby codziennie uśmiechać do innych, a wtedy na pewno będzie Boże Narodzenie...
Pasterka- Msza Św. w Wigilię Bożego Narodzenia 2015PASTERKA
Zapraszamy do udziału w Pasterce, uroczystej Mszy Świętej 
o Narodzeniu Pańskim.
Pasterka dla rodziców z DZIEĆMI  w naszej Parafii jest o godz. 20:00,
dla wszystkich w języku polskim o godzinie 22:00,
dla całej Wspólnoty w języku angielskim o godzinie 24.00.
Po niej, jak zawsze będziemy mogli złożyć sobie wzajemnie życzenia.
SAKRAMENT POJEDNANIA Z BOGIEM I BLIŹNIMI
Sobota 12 grudnia 2015

 
 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA - nie ma prawdziwych świąt bez szczerej spowiedzi świętej. Dla zmiany sobotniej (klasy od 4 do 8 włącznie) odbędzie się w sobotę 12 grudnia, 2015
od godz. 10:00 am do 11:30 am. 


 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

- dla zmiany piatkowej (klasy od 4 do 8 włącznie) zaplanowana jest na piątek 18 grudnia, 2015 od godz. 5:30 pm do 7:00 pm. Szczera spowiedź to wypełnienie 5 warunków spowiedzi świętej. Pamiętaj o tym za nim do niej przystąpisz! 
ZEBRANIE DLA RODZICÓW Z TRÓJEK KLASOWYCH


W piątek 11 grudnia
o go
dz. 4:45 pm sala 210.
 W sobotę 12 grudnia  
o godz. 10:45 am sala 213.

Zapraszamy na spotkanie.
 Pierwszy Piątek Grudnia

SPOWIEDZ SW. od godz. 4:30pm dla uczniów z klas 4 do 1 licealnej oraz dzieci z klasy 3 które już były do I Komunii św. 
Po spowiedzi uczniowie wracają do szkoły na zajęcia, a o godz. 6:00 pm wraz z wychowawcą udają się na Mszę Św. 
Zapraszamy wszystkich rodziców na godz. 6:00pm do kościoła Św. Alberta Wielkiego na wspólną Mszę Świętą.
ADWENT
czas radosnego oczekiwania
na przyjście Pana


"Roraty"

Czas Adwentu przypomina nam wieniec adwentowy, pusty żłóbek przed ołatarzem, lampion, a przede wszystkim Msza św. Roratnia,
RORATY: z homilią dla dzieci w środy o godzinie 17:00. 
Roraty dla parafian odprawiane są w poniedziałki, środy, i piątki o godz. 7:30 rano.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dobrze przygotować się na Narodzenie Zbawiciela.


UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚWIĘTĄ SZKOLNĄ – WYJĄTKOWO w CZWARTĄ Niedzielę to jest 22 listopada o godzinie 10:30 am. W tę Niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – jest to zarazem Tytularne Święto Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla oraz Księży Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii do którego należy ks. Antoni Brooks. Podczas Mszy świętej będziemy się modlić w intencji Szkoły oraz Sióstr: Weroniki, Marii, Agnieszki i ks. Antoniego, aby swym życiem szerzyli Królestwo Boże wśród Polonii.

Za Liturgię Słowa podczas tej Mszy Św. odpowiadają uczniowie klasy 8A, dary ofiarne przynoszą uczniowie klasy 1D. Za śpiew odpowiadaja schola "Benedictus" i "Perełki". Zapraszamy na wspólną Eucharystię.


* THANKSGIVING WEEKEND - 26 listopada 2015, tj. czwartek. Ze względu na Święto Dziękczynienia ODWOŁANE SĄ zajęcia lekcyjne Polskiej Szkoły, dnia: 27 i 28 listopada 2015.

Z tej okazji Wszystkim Nauczycielom, Katechetom, Rodzicom i naszym kochanym uczniom życzę obfitych łask Bożych, dobrego zdrowia, pokoju serca, opieki Matki Bożej na każdy dzień. Najdoskonalszym Dziękczynieniem Panu Bogu jest Eucharystia. Niech w programie naszego świętowania będzie nasz udział we Mszy świętej, która w naszym kościele jest sprawowana o: 6:30 rano, 7:30 rano i 8:30 rano. 


 

~~~~~~ Módlmy się o pokój: "pokój w świecie i w sercu każdego" - napisał dzisiaj papież Franciszek na swym koncie na Twitterze.

Jednoczmy się o godz 3:00 pm. na odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego prosząc o pokój dla całego świata.~~~~~~

     

  INFORMACJE DLA RODZICÓW 20/21 listopada 2015
Komunikat #4 


* Przypomnienie:

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH – odbędzie się w piątek 20  listopada o godz. 7:00 pm w St. Albert's Room, dla zmiany sobotniej 21 listopada 2015 o godz. 11:30pm - w St. Albert's Room. Dziękuję Paniom Nauczycielkom i tym Rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu zorganizowaniu tej uroczystości szkolnej.

* MSZA ŚWIĘTA SZKOLNA – WYJĄTKOWO w CZWARTĄ Niedzielę to jest 22 listopada o godzinie 10:30 am. W tę Niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla  Wszechświata – jest to zarazem Tytularne Święto Zgromadzenia Sióstr  Misjonarek Chrystusa Króla oraz Księży Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii do którego  należy ks. Antoni Brooks. Podczas Mszy świętej będziemy się modlić w intencji Szkoły oraz Sióstr: Weroniki, Marii, Agnieszki i ks. Antoniego, aby swym życiem szerzyli Królestwo Boże wśród Polonii. 
Za Liturgię Słowa podczas tej Mszy Św. odpowiadają uczniowie klasy 8A, dary ofiarne przynoszą uczniowie klasy 1D. Za śpiew odpowiadaja schola "Benedictus" i "Perełki". Zapraszamy na wspólną Eucharystię.

* THANKSGIVING WEEKEND - 26 listopada 2015, tj. czwartek. Ze względu na Święto Dziękczynienia ODWOŁANE SĄ zajęcia lekcyjne Polskiej Szkoły, dnia: 27 i 28 listopada 2015. Z tej okazji Wszystkim Nauczycielom, Katechetom, Rodzicom i naszym kochanym uczniom życzę obfitych łask Bożych, dobrego zdrowia, pokoju serca, opieki Matki Bożej na każdy dzień. Najdoskonalszym Dziękczynieniem Panu Bogu jest Eucharystia. Niech w programie naszego świętowania będzie nasz udział we Mszy świętej, która w naszym kościele jest sprawowana o: 6:30 rano, 7:30 rano i 8:30 rano. 

1. Coś dla ducha: 
ADWENT - 29 listopada rozpoczynamy czas RADOSNEGO OCZEKIWANIA NA PRZYJŚCIE PANA. Czterotygodniowy czas Adwentu, nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania. Dlaczego radosnego? Przecież w kościele pojawi się kolor fioletowy, który kojarzy się nam z pokutą. Odpowiedź u kryta jest w pytaniu- czy należy smucić się z powodu oczekiwania na narodziny dziecka? Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa.
Sam termin „Adwent” wywodzi się z łaciny, gdzie „adventus” znaczy tyle co „przyjście”. Okres ten został ustanowiony w Kościele w IV wieku, podczas Synodu w Saragossie w 380 roku. W VI wieku papież Grzegorz Wielki zalecił, by Adwent trwał cztery tygodnie. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Obfituje w zwyczaje i symbole. Posiada swoją własną, charakterystyczną liturgię.
W tym czasie odprawiane są tak zwane Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.
Uczestnicy Rorat przynoszą ze sobą specjalne, zdobione lampiony, będące symbolem nadziei albo świece zwane „roratkami”. Opasane są one białą lub niebieską kokardą, odsyłającą do kolorów maryjnych. chodziliście z radością do kościoła. Kościół zaleca również wiernym uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych i korzystanie z sakramentu pokuty.

2. Co nas czeka w tym miesiącu:
* RORATY - Zapraszamy do uczestnictwa w adwentowych Mszach Świętych z udziałem dzieci, które w naszym kościele będą w środę 2 grudnia i 9 grudnia o godz. 5:00 po południu. Być może w tym miejscu przypominacie sobie gdy będąc dzieckiem chodziliście z radością do kościoła. Nikt nie przejmował się tym, że trzeba wstać choć za oknem ciemno, że pada śnieg, że jest zimno. Czapka, rękawiczki, kozaki....i lampion zrobiony z pomocą babci. A czy teraz Twoim dzieciom będzie dane poznać tę piękną tradycję? Zapraszamy do udziału w nich, w miarę możliwości, całymi rodzinami, Niech Maryja, Patronka Adwentu uczy nas jak mamy się przygotować do świąt Bożego Narodzenia. 

* XXIV FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ - odbędzie się w Niedzielę 29 listopada 2015 roku w Mother Guerin High School przy 8001 W. Belmont Ave, w River Grove, Illinois. Naszą Szkołę będą reprezentowały dwa zespoły: Schola "Perelki" oraz Zespół "Benedictus". Życzymy im powodzenia, ale przede wszystkim dziękujemy, że chcą w ten sposób mówić o Bożej Miłości.Hasłem tegorocznego Festiwalu są słowa wyjęte z Ósmiu Błogosławieństw: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostapią." (Mt. 5,7) To zawołanie towarzyszy również przygotowaniom młodzieży na całym świecie na Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Franciszkiem w Krakowie 2016 roku. 

* ŚWIĘTY MIKOŁAJ - w Niedzielę 6 grudnia przypada tradycyjne wspomnienie ulubionego nie tylko przez dzieci ale też i przez dorosłych św. Mikołaja, biskupa. Ten wyczekiwany święty jest znany z miłości do potrzebujących i chce byśmy byli do niego podobni. Święty Mikołaj obiecał przyjść także do naszej szkoły. Chyba uznał, że są w niej grzeczne dzieci.
Przygotujcie się na to spotkanie: w piatek 4 grudnia i w sobotę 5 grudnia, 2015 podczas dwóch godzin lekcyjnych. Rodziców prosimy, o kontakt z Trójkami Klasowymi.  

Święty Mikołaj 
Święty Mikołaj nocą wędruje,
w okna zagląda i nadsłuchuje.
Gwiazdką w okna świeci,
gdzie są grzeczne dzieci.
O każdym grzecznym dziecku pamięta
Mikołaj święty,
co za radość będzie,
gdy do nas przybędzie.

Śpiesz się święty Mikołaju,
zejdź z niebieskich wzgórz,
grzeczne dzieci cię kochają,
choć posnęły już.
Przy łóżeczku Anioł biały,
czuwa Anioł Stróż.
On ci z lekka drzwi otworzy,
a ty dary złóż. 

* REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA DOROSŁYCH I DZIECI w naszej Parafii odbędą się w dniach od 13 do 16 grudnia. Szczegółowy plan rekolekcyjny zostanie podany w biuletynie parafialnym. Nie przegapmy tych świętych dni. Między pracą, zakupami i innymi obowiązkami znajdźmy czas na rekolekcyjne spotkania. Nauki dla dorosłych poprowadzi ks. Mirosław Stępień TChR, a dla dzieci sr. Agnieszka Kortiak MChR. 

*SPOWIEDŹ ŚWIĘTA - nie ma prawdziwych świąt bez szczerej spowiedzi świętej. Dla zmiany sobotniej (klasy od 4 do 8 włącznie) zaplanowana jest na sobotę 12 grudnia, 2015 od godz. 10:00 am do 11:30 am. 

*SPOWIEDŹ ŚWIĘTA - dla zmiany piatkowej (klasy od 4 do 8 włącznie) zaplanowana jest na piątek 18 grudnia, 2015 od godz. 5:30 pm do 7:00 pm. Szczera spowiedź to wypełnienie 5 warunków spowiedzi świętej. Pamiętaj o tym za nim do niej przystąpisz!

*STROIKI ŚWIĄTECZNE - płonąca świeca i pachnący świerk - tak niewiele trzeba by zrobić komuś świąteczną niespodziankę. W sobotę 19 i 20 grudnia będzie można zakupić stroiki na stół wigilijny przygotowany przez młodzież naszej Parafii. Dochód ze stroików przeznaczony będzie na wyjazd młodzieży do  Krakowa na spotkanie z Papieżem Franciszkiem w 2016 roku. 

*ŚWIECE NA STÓŁ WIGILIJNY - także w wykonaniu młodzieży. Nie powinno jej zabraknąć na wigilijnym stole. Zdobi go swym blaskiem, ale też przypomina że Jezus jest Światłem, które rozjaśnia wszystkie ciemności. Możliwość zakupu przed świętami. 

*SIANKO I OPŁATKI - pod białym obrusem sianko, a w drżącej dłoni kruchy opłatek. To nasze polskie tradycje, które zawsze rodzą wzruszenia. Jak co roku, będzie można je zakupić u Ministrantów  naszej parafii. 

Sr. Weronika Ilnicka, MChR
wicedyrektor97 Rocznica Niepodległości Polski.

To jedno z najważniejszych świąt narodowych upamiętniających odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. Jest to święto, które jednoczy wszystkich Polaków. Uczniowie klas piątych przygotowali akademie z tej okazji zarówno w piątek jak i w sobotę. Dziękujemy uczniom oraz wychowawczyni Celinie Stojek za przygotowanie lekcji historii.


~A to HISTORIA~

W sobotę 14 listopada, Uczniowie naszej szkoły udali się do Centrum Kopernika w Chicago na Spektakl "A to HISTORIA" była to teatralna, żywa lekcja historii. Dynamicznie, zabawnie, ale i wzruszająco pokazane były ważne momenty z historii Polski: 
-Chrzest Polski
-Historia powstania Państwa Polskiego i polskiego godła
-Bitwa pod Grunwaldem
-Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
-Odzyskanie niepodległości z marszałkiem Józefem Piłsudskim.

Po Spektaklu młodzież obejrzała wystawę "Symbole Narodowe"
Przygotowane przez IPN w Rzeszowie.Przedszkolaki z Klas PE, PA ,i PC
ZAPROSZENIE


Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami
mają zaszczyt zaprosić na
Ceremonię Pasowania Na Ucznia

W piątek 20 listopada 2015r. o godz. 7:00 wieczorem 
W sobotę 21 listopada 2015 - godz. 11:30 przed południem
w budynku St. Albert's Room.

Zapraszają uczniowie Klas Pierwszych wraz z wychowawcami.Tematem spotkania były Uczynki Miłosierdzia Co Do Duszy. Prezentację, pracę w grupach oraz dyskusję poprowadziła Megan z Archidiecezjalnego Biura Misyjnego w Chicago. W spotkaniu udział wzięła młodzież, która przygotowuje się na Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Franciszkiem w Krakowie 2016 roku.Dzieci z zerówki B wykonały parasol na deszczowe i listopadowe dni. Gratulujemy dobrych pomysłów.Pierwszy Piątek Listopada.

SPOWIEDZ SW. od godz. 4:30pm dla uczniów z klas 4 do 1 licealnej oraz dzieci z klasy 3 które już były do I Komunii św. Po spowiedzi uczniowie wracają do szkoły na zajęcia, a o godz. 6:00 pm wraz z wychowawcą udają się na Mszę Św. Zapraszamy wszystkich rodziców na godz. 6:00pm do kościoła Św. Alberta Wielkiego na wspólną Mszę Świętą. 
Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące i za wszystkich wiernych zmarłych, prosząc Dobrego Boga, o miłosierdzie dla nich!
"Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.
Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci."UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W Uroczystość Wszystkich Świętych, na Msze św. o 10:30 rano przybyły dzieci przebrane za świętych: 
Św. Maria Goretti 
Pier Giorgio Frassati
Rodzice Św. Tereski od Dzieciątka Jezu - Ludik i Zelia Martin
Św. Franciszek z Asyżu 
Św. Antonii z Padwy
Św. Jan Pawel II 
i Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty
Dziękujemy serdecznie rodzicom za współpracę, w przybliżeniu nam Świętych, którzy są przykładem życia jak zostać Świętym.


BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Bal Wszystkich Świętych zorganizowała Parafia pw. Św. Alberta w Burbank,
W sobote 31 października 2015, 
Ponad 250 dzieci bawiło się na imprezie, pod hasłem "HOLY WINS - ŚWIĘTY ZWYCIĘŻA"!
To była wspaniała chrześcijańska odpowiedź na Halloween.
Dziękujemy rodzicą za życzliwość, zrozumienie i przygotowanie strojów dla dzieci. 
Dziekujemy również za ofiarowane słodycze i napoje. Bóg zapłać wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomogli z organizowaniu balu.

  Wydarzenia na Listopad 2015
    (KOMUNIKAT #3)

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

I. Coś dla ducha: 
* 1 listopada Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Tego dnia nie powinien dotykać nas smutek, lecz nadzieja na Niebo. I jeszcze jedno - Wszyscy Święci świętują w niebie! Nie są to tylko słowa piosenki - to jest prawda! 

* 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za swoje grzechy. Chodzi więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Żyjący (czyli my) mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne za dusze w czyśccu cierpiące. W 1915 r., podczas I wojny światowej, Papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek. 

* ODPUST ZUPEŁNY możemy uzyskać aż do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i spełnienie pozostałych warunków, którymi są: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali 
z sakramentu pokuty tego dnia, ważnej jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

* MODLITWA ZA ZMARŁYCH - Przez cały listopad będziemy modlić się za naszych zmarłych podczas tradycyjnych wypominków. Kartki z wypisanymi imionami zmarłych, możemy składać w kościele przed ołtarzem. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

* PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 6 listopada przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź św. 
w naszym kościele jest od godz. 4:30pm. Prosimy, aby uczniowie przybyli do Szkoły i z nauczycielem udali się do Spowiedzi św., O godz. 6:00pm jest Msza święta w której uczestniczymy w ramach zajęć szkolnych. 

II. Co nas czeka w tym miesiącu: 
* BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - jak co roku 31 października, tym razem w sobotę! Zapraszamy wszystkich uczniów zarówno ze zmiany piątkowej jak i sobotniej na Mszę Świętą o godz. 5:00 p.m. w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych. Zaproście także te dzieci, które nie chodzą do naszej szkoły - jest to BAL DLA WSZYSTKICH! Po Mszy świętej w sali pod kościołem odbędzie się Bal pt. "Świętość Zwycięża" Wstęp $3.00 od dziecka. W programie: gry, zabawy, konkursy, muzyka i poczęstunek. Każdy z uczestników powinien przyjść przebrany za świętego lub pozytywną postać 
z bajki. Prosimy, rodziców o pomoc podczas balu. 

* II SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI PIERWSZO-KOMUNIJNYCH - odbędzie się 12 LISTOPADA o godz. 7.00 wieczorem w sali pod kościołem. Obecność obowiązkowa!

* SPOTKANIE DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA z Polskiej Katolickiej Szkoły im. ks. Ignacego Posadzego - odbędzie się w Niedzielę 15 listopada 2015 r. o godz. 11:30 am. Obecność jednej z rodziców jest obowiązkowa. Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu jest Ks. Marcin Szczypuła. 

* WYCIECZKA DO CENTRUM MIKOŁAJA KOPERNIKA w Chicago - w Sobotę 14 listopada 2015 - Uczniowie klas; 6, 7, 8 i 9 obydwu zmian (piątkowej i sobotniej) pojadą autobusem szkolnym do Centrum Kopernikowskiego w Chicago na spektakl pt. "A to Historia" o godz. 9:00 am. Powrót zaplanowany jest na godz. 12:00pm. 

* 11 Listopada 1918 roku, Naród Polski odzyskuje niepodległość po 123 latach niewoli. Polska wróciła na mapę Europy. Rozbiory dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię zostały zatrzymane, przywrócono granice, powrócił język polski. Dla każdego Polaka jest to niewątpliwie ważna data, dlatego pamiętajmy, o tym kim jesteśmy i nie wstydźmy się tego, że jesteśmy Polakami. Mamy być z czego dumni! Mamy historię, tradycję, piękną kulturę, język i wielu sławnych i mądrych Rodaków. Ale także jako osoby wierzące zadbajmy tego dnia, o uczestnictwo we Mszy św., by modlitwą dziękować za nasz kraj i prosić by się rozwijał i był wierny Bogu i Polskim tradycjom. 

* AKADEMIA Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ – dla grupy sobotniej odbędzie się tego samego dnia czyli 14 listopada o godz. 1:30pm a dla zmiany piątkowej 13 listopada o godz. 6:45pm w Sali pod kościołem. W tym roku Akademię przygotowują uczniowie klas 5A i 5C.

* ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH – odbędzie się w piątek 20 listopada o godz. 7:00 pm w St. Albert's Room – Aneks na dole, dla zmiany sobotniej 21 listopada 2015 o godz. 11:30pm - w St. Albert's Room - Aneks. Rodziców prosimy, o pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości szkolnej.

* MSZA ŚWIĘTA SZKOLNA – WYJĄTKOWO w CZWARTĄ Niedzielę to jest 22 listopada o godzinie 10:30 am. W tę Niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – jest to zarazem Tytularne Święto Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla oraz Księży Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii do którego należy ks. Antoni Brooks. Podczas Mszy świętej będziemy się modlić w intencji Szkoły oraz Sióstr: Weroniki, Marii, Agnieszki i ks. Antoniego, aby swym życiem szerzyli Królestwo Boże wśród Polonii. 

Za Liturgię Słowa podczas tej Mszy Św. odpowiadają uczniowie klasy 8A, dary ofiarne przynoszą uczniowie klasy 1D. Za śpiew odpowiadaja schola Benedictus i Perełki. Zapraszamy na wspólną Eucharystię.

*THANKSGIVING WEEKEND - 26 listopada 2015, tj. czwartek.
Ze względu na Święto Dziękczynienia ODWOŁANE SĄ zajęcia lekcyjne Polskiej Szkoły, dnia: 27 i 28 listopada 2015. Z tej okazji Wszystkim Nauczycielom, Katechetom, Rodzicom i naszym kochanym uczniom życzę obfitych łask Bożych, dobrego zdrowia, pokoju serca, opieki Matki Bożej na każdy dzień. Najdoskonalszym Dziękczynieniem Panu Bogu jest Eucharystia. Niech w programie naszego świętowania będzie nasz udział we Mszy świętej, która w naszym kościele jest sprawowana o: 6:30 rano, 7:30 rano i 8:30 rano. 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - RODZICÓW czekających na dzieci ZAPRASZAMY na Adorację do kaplicy przy biurze parafialnym.

Zapraszamy do czytania naszej szkolnej strony internetowej i facebook, na którym są wszystkie aktualne informacje i zdjęcia.

Sr. Weronika E. Ilnicka MChR
 wice-Dyrektor Szkoły   Wydarzenia na Październik 2015
                

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH pt."ŚWIĘTOŚĆ ZWYCIĘŻA"


w Parafii Św. Alberta Wielkiego
5555 W. State Rd. Burbank, IL 60459

W sobotę 31 października, 2015r.

5:00 pm   - Msza święta
6:00 pm - 8:00 pm 

Bal będzie w sali Świętego Alberta. 
              
W programie:   wspaniała muzyka, gry, zabawy, konkursy.
Poczęstunek: pizza, napoje, słodycze. 
Przebieramy się: za świętych 
i pozytywne postacie z bajek.

     

WSZYSCY SĄ ZAPROSZENI!!!!!!!

PRZYPOMINAMY 
że 
Termin Opłaty za Szkołę
mija 
31 października, 2015!


  

Zapraszamy na adoraciję Jezusa Eucharystycznego w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie od godz. 8:30 rano do godz. 8:30 wieczorem w budynku administracyjnym. 8000 S. Linder Ave, Burbank IL, 60459 

- Pierwszy piątek 
- 4 października - Kościół Pięciu Braci Męczenników zaprasza na Mszę Sw. godz. 11am 
             - 3pm - Błogosławieństwo zwierząt.


 


- 10 paźdz. Dzień Dwujęzyczności. 

   

- 14 paźdz. Dzień Nauczyciela.
- 16 paźdz. Wspomnienie wyboru Kard. Karola Wojtyły na Papieża.
- 18 paźdz. godz. 10:30am szkolna Msza Sw. (Klasy: 7A, 2A i 2C)

Pamiętajmy - że miesiąc październik jest obchodzony Dziedzictwa Polskiego.
  

Pierwszy Piątek Miesiąca 
SPOWIEDZ SW. od godz. 4:00pm dla uczniów z klas 4 do 1 licealnej oraz dzieci z klasy 3 które już były do I Komunii św. Po spowiedzi uczniowie wracają do szkoły na zajęcia, a o godz. 6pm wraz z wychowawcą udają się na Msze Sw. Zapraszamy wszystkich rodziców na Mszę Swiętą o godz. 6:00pm do koscioła Sw. Alberta Wielkiego na Mszę Sw. 
Módlmy się o pokój dla swiata!Październik - Miesiąc Modlitwy Rózańcowej.
Zachęcamy wszystkich do rozważania tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryji i modlitwy na rózańcu. W intencjach, które podaje nam Ojciec Sw. Franciszek.
- Powszechna na październik:
Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
- Ewangelizacyjna na październik:
Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

Zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową w poniedziałki, środy, piątek o godz. 6:30pm. W środy zapraszamy dzieci.JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC
• 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.
• 2. Odmawiamy Ojcze nasz.
• 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłebienie nadzieji, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadzieji, miłości)
• 4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.
• 5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz.
• 6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zrowaś Maryjo.
• 7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcui O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tejemnicy.
• 8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
• 9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę oraz można dodać Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...Październik jest miesiącem różańca świętego. Przedstawiamy wszystkie tajemnice - radosne, światła, bolesne i chwalebne - z ich etapami i w prawidłowej kolejneości odmawiania modlitw.

Część pierwsza — tajemnice radosne (poniedziałek i sobota)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga — tajemnice światła (czwartek)

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — tajemnice bolesne (wtorek i piątek)

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta — tajemnice chwalebne (środa i niedziela)

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
2. Wniebowstąpienie Chrystusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
POLSKA KATOLICKA SZKOŁA im. ks. Ignacego Posadzego
8000 South Linder Avenue, Burbank, IL 60459 * Tel. (708) 423 5714 0r (708) 423-0321 ext 401
e-mail:polska@szkolaksignacego.com
                                                                                        KOMUNIKAT nr. 2 *Październik 2015

INFORMACJE DLA RODZICÓW 
SZCZEGÓŁY na szkolnej stronie internetowej i facebook!!!


1. Coś dla ducha: 
* Październik nazywany jest miesiącem różańcowym. Kościół w tym czasie szczególnie zaleca tę prostą i zarazem głęboką modlitwę, która często jest dla nas trudna, długa i wydaje się być nudna gdy tyle razy powtarzamy Zdrowaś Maryjo. Jednak gdy spróbujemy popatrzeć na nią z innej strony, być może łatwiej będzie odnaleźć w domu różaniec i z wiarą podjąć ten duchowy wysiłek razem z dziećmi. To z Maryją wspominamy życie Chrystusa, dostrzegamy  w Nim nie tylko Boga, ale i człowieka, godność Jego poczęcia, narodzin, nauki, wesela, pracy czy śmierci. Chrytus jest bliski człowiekowi - czyli nam, bo doświadczał tego samego co my - śmiał się, pracował, cierpiał, poznał lęk przed śmiercią a także samą śmierć. My często myślimy, że Bóg nas nie rozumie, że karze nas chorobą, brakiem pracy, cierpieniem. Zapominamy, że On - Bóg przeszedł przez to samo, On to wszystko zna. Różnica polega na tym, że Jezus wierzył do końca, a my obrażamy się na Boga gdyż nie daje nam tego czego my chcemy.  Cierpliwa modlitwa otwiera oczy na to co ważne! Zachęcamy więc do odmawiania tej modlitwy, zwłaszcza w rodzinach i niech miesiąc październik będzie ku temu dobrym początkiem.
Intencje Papieskie do modlitwy różańcowej na październik: 
Powszechna na październik: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
Ewangelizacyjna na październik: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.
Prywatne: te, które dotykają Waszych Rodzin. 

* Od 4 października trwa Synod Biskupów wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem i zakończy się 25 października. Tematem jest: "Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym". Módlmy się, o Światło Ducha Świętego dla Ojca Świętego i  wszystkich biskupów. Sami doskonale wiecie z jakimi problemami borykają się Wasze Rodziny, na jakie zagrożenia narażone są Rodziny. Bywa, że współczesność zabija "ducha rodziny", współczesność chce zmienić "zdrowy model rodziny". Jest to wyzwanie dla Was jako Rodziców, abyście z pomocą Kościoła przekazywali swym dzieciom prawdziwe wartości, te wartości o ktorych często słyszymy, że są już staroświeckie. Trzeba nam wspólnie o nie walczyć i ich strzec! 

2. Co nas czeka w tym miesiącu: 
Zapraszamy  na Nabożeństwa Różańcowe, które są  w naszym kościele w poniedziałki, środy i piątki  o godz.6:30 wieczorem. W środy szczególnie zapraszamy dzieci – na godz. 18:30, gdyż tego dnia to one prowadzą to nabożeństwo.
* Uczniowie klas czwartych od tego roku zostaną włączeni w  Szkolny Żywy Różaniec. Ich modlitwa różańcowa ma być wyrazem wdzięczności Panu Bogu za dar Pierwszej Spowiedzi i  Komunii Świętej. Wyjaśnienie intencji oraz wymianę tajemnic ( raz w miesiącu) poprowadzi sr. Maria podczas katechezy w Szkole. Prosimy Was Drodzy Rodzice, aby Wasze dzieci  ( uczniowie kl. 4) dziękując za dwa nowe sakramenty, w domu odmówiły codziennie Jedną Dziesiątkę Różańca Świętego. 

* 3 i 9 październik:  W ramach zajęć: SZKOLNY RÓŻANIEC - w sobotę o godz. 1:45 pm, a piątek o godz. 6:30pm. 

* 10 październik - Dzień Edukacji, czyli Dzień Nauczyciela.  To także wasze święto drodzy Rodzice, bo Wy jesteście pierwszymi Nauczycielami dla swoich dzieci. Pamiętajmy w tym dniu także o Nauczycielach naszej Polskiej Szkoły i złóżmy im życzenia. Wyraźmy im naszą wdzięczność za trud i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy i polskich tradycji. 

* 16/17 październik: Jasnogórska Noc Czuwania: Od 30 lat w naszym narodowym Sanktuarium w Częstochowie jest organizowane modlitwne czuwanie w intencji Polonii Świata. (Transmisja Radia Jasna Góra, Radia Maryja i TV Trwam). Początek temu wydarzeniu dało Zgromadzenie Księży Chrystusowców i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Księża i Siostry oraz ich parafianie polscy i polonijni zjeżdżają się z wielu stron świata by przed Jasnogórskim Obrazem modlić się za Polaków rozsianych po całym świecie, czyli także za Was i za nas, byśmy nie utracili wiary i nie wyrzekli się polskości. W łączności z Kaplicą Cudownego Obrazu, duszpasterze Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Świętej Trójcy w Chicago zapraszają na Program Nocy Czuwania. ( 7:30pm Msza św. pod przewodnictwem ks. Roberta Fedka koordynatora do spraw duszpasterstwa w naszej Archidiecezji, 9:00pm Apel Jasnogórski, 9:30-11:00pm Adoracja, czuwanie prowadzone przez wspólnoty polonijne). 

* 16 październik: ZEBRANIE  RODZICÓW dla grupy piątkowej o godz. 4:45pm w sali Świętego Alberta, a 17 października: ZEBRANIE RODZICÓW dla grupy sobotniej o godz. 10:40 am w sali pod kościołem. Bardzo prosimy o obecność, gdyż będą podane informacje na temat funkcjonowania naszej szkoły.  

* 17 październik: POWRACAJĄ zajęcia KÓŁKA TEATRALNO - PLASTYCZNEGO. Pierwsze spotkanie  odbędzie się w sobotę o godz. 2:30 pm i trwać będzie  do godz. 4:00 pm. 

* 18 październik:  Niedziela - Msza Święta Szkolna. Jak co miesiąc zapraszamy uczniów naszej szkoły i ich rodziców na Mszę św. Szkolną o godz. 10.30. Podczas Eucharystii śpiew prowadzą nasze szkolne schole PEREŁKI i BENEDICTUS a za Liturgię Słowa odpowiadają uczniowie poszczególnych klas. Od godz. 10.15 ( w każdą niedzielę) śpiew przed Mszą św. i krótką katechezę dotyczącą Ewangelii prowadzi sr. Agnieszka.   TEGO DNIA Szczególnie zapraszamy uczniów klas 3, które przygotowują się do Pierwszej Spowiedzi Św. i Pierwszej Komunii Św. Podczas Mszy św. zostaną POŚWIĘCONE I WRĘCZONE RÓŻAŃCE. Przypominamy również, że od miesiąca września uczniowie poszczególnych klas siedzą podczas tej Eucharystii obok swoich nauczycieli w specjalnie zarezerwowanych ławkach. PROSIMY więc o podprowadzanie dzieci do swojego nauczyciela! 

* 21 październik: KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA! Tego dnia - środa, prowadzicie Nabożeństwo Różańcowe o godz. 6.30 w kościele sw. Alberta. Więc odszukajcie swoje różańce, bo tego wieczoru napewno będą Wam potrzebne! Po nabożeństwie Msza św. również z Waszym udziałem. Nie może Was zabraknąć! 

* 31 październik: Chyba nie ma takiej osoby w naszej parafii, która potrafiłaby się im oprzeć -  KREMÓWKI. Prosimy -  ponieważ wiemy, że wśród Was jest wiele osób, które chętnie służą pomocą w ich przygotowaniu. Jest to prośba do tych, którzy są w stanie znaleźć czas by wesprzeć te smaczną, kaloryczną,  pracochłonną i bardzo potrzebną akcję. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na remont dachu kościoła, który NAPRAWDĘ już dłużej nie może czekać! 

* 31 październik: BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Są tacy, którzy świętują  Halloween, a my uczniowie Katolickiej Szkoły chcemy świętować ze Świętymi w niebie - ufając, że kiedyś też tam dotrzemy! W sobotę 31 października zapraszamy na Wigilijną Mszę Świętą z Uroczystości Wszystkich Świętych na godz. 5.00 pm. Oczywiście w przebraniu wybranego, ulubionego Świętego. Po Mszy św. odbędzie się "Parafialny Bal Wszystkich Świętych" w sali Świętego Alberta Wielkiego. Rodziców prosimy o pomoc w wybraniu swoim dzieciom odpowiednich strojów i pomoc w zorganizowaniu balu -  Bez WAS będzie trudniej!


* 31 październik: Przypominamy, że ten dzień jest Ostatnim dniem płatności za naukę w naszej Szkole.
**************************************************************************************
* Wybiegamy trochę w przyszłość, ale to ważna informacja dla kl. 1,  PASOWANIE NA UCZNIA odbędzie się 21 listopada. Dla zmiany czwartkowej o godz. 6:30 pm w sali pod kościołem Roger's Hall i w sobotę o godz. 11:30 am w sali pod kościołem.  

* BIBLIOTEKA SZKOLNA: Ten kto czyta książki więcej wie i za każdym razem podróżuje w inne ciekawe miejsca. Zachęcamy więc dzieci do wypożyczania i czytania książek z naszej biblioteki. A jeśli ktoś chce powiększyć nasz książkowy wybór - ucieszymy się z każdej donacji w postaci polskich książek dla dzieci. Można je dostarczyć do biura szkolnego.

Z wyrazami szacunku i wdzięcznością za Waszą pomoc i zaufanie:  Sr. Weronika Ilnicka MChR


MODLITWA DO ŚWIETEJ RODZINY

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy 
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby Synod Biskupów mógł przywrócić 
wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, 
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. 

Papież Franciszek
Synod 5 października do 25 października 2015


 
KOMUNIKAT nr. 1 * Wrzesień 2015

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
            Bardzo serdecznie witamy uczniów, rodziców, naszych nauczycieli, katechetów oraz wszystkich pracowników w nowym roku szkolnym 2015/16. Szczególnie przyjemnie jest nam powitać dzieci, które po raz pierwszy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Życzymy całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom, asystentom zapału do pracy, a uczniom samych sukcesów.
            Polska Katolicka Szkoła im. ks. Ignacego Posadzego jest Szkołą parafialną. Odpowiedzialnym za Szkołę jest ks. Proboszcz Michael L. Zoufal. Dyrektor czy kierownik występuje w imieniu Proboszcza.Celem naszej Szkoły jest nauczanie języka polskiego, religii, historii, geografii, tradycji i kultury polskiej, jak również utrzymywanie polskości i więzi koleżeńskich. Uczeń w naszej szkole nie tylko rozwija się intelektualnie zdobywając nową wiedzę, ale również kształtuje całą swoją osobowość. Szkoła katolicka stara się stworzyć w swoim środowisku atmosferę, w której uczeń czuje się zaproszony do podjęcia zobowiązań wynikających z chrztu. Sercem każdej działalności wychowawczej w szkole katolickiej jest Jezus Chrystus, stanowiący wzór, według którego chrześcijanin powinien kształtować swe życie. Nauczanie i wychowanie w wierze prowadzi do syntezy wiary i życia, która ujawnia się  w odważnym dawaniu świadectwa o Chrystusie.
            Moi drodzy rozpoczynamy czwarty rok działalności szkoły. Szkoła z roku na rok się powiększa. Obecnie zapisanych jest 470 uczniów. Zajęcia będą odbywały się w piątki i soboty. Grono Pedagogiczne liczy 30 nauczycielii katechetów.
 
1. RELIGIJNE WYCHOWANIE DZIECI   
Dom rodzinny - jest pierwszą Szkołą w którym dokonuje się zaszczepienie wiary, nauka modlitwy.
Katolicka Szkoła wspomaga rodziców w dobrym wychowaniu dzieci.
Przypominamy i prosimy rodziców, aby codziennie w domu było miejsce na wspólną modlitwę z dziećmi.
 
2. MSZA ŚWIĘTA - Prosimy, o obecność w każdą Niedzielę na Mszy świętej o godzinie 10:30 rano
z udziałem dzieci. Przed każdą Mszą świętą będzie krótka katecheza, wprowadzenie do Mszy Św. Nauka pieśni. W trzecią Niedzielę miesiąca nasza Szkoła ma dyżur przygotowania Liturgii Słowa. 

3. PRÓBY SCHOLI: "PEREŁKI" - będą we wtorki od godz. 5:45pm do 6:30pm,                       
   "BENEDICTUS" również we wtorki od godz. 6:45pm do 7:30pm. Pierwsze spotkanie we wtorek
                            15 września w kościele. Odpowiedzialna Sr. Agnieszka Kortiak.
 
4. KÓŁKO RÓŻAŃCOWE: "Dzieci Maryi" - pierwsze spotkanie podczas zajęć w Szkole.
            Odpowiedzialna Sr. Maria Niwa. 

5. KÓŁKO TEATRALNO - PLASTYCZNE - Zajęcia co dwa tygodnie w soboty.
            Odpowiedzialna p. Elżbieta Skrzydlak. 

6. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - dla klas 3 - w sobotę 14 maja 2016 roku.
             Odpowiedzialna Sr. Maria Niwa 
 
7. SAKRAMENT BIERZMOWANIA - dla klas 8 - w sobotę 9 kwietnia. Odpowiedzialna Sr. Agnieszka Kortiak GODZINY SPOŁECZNE DLA KLAS 7 & 8. Prosimy uczniów, o wcześniejsze angażowanie się do wypełnienia zobowiązania wobec Parafii 10 godzin dobroczynnych. Nie zostawiać na ostatnią chwilę. 

8. ZAPROSZENIE DO POMOCY W TRÓJKACH KLASOWYCH. Bardzo gorąco zapraszamy rodziców, którzy chcą pomagać wychowawcy w klasie. Potrzeba nam rodziców chętnych do pomocy w organizacji konkursów, zabaw i ogólnego życia szkoły. Każda wykonana praca przyczynia się do rozkwitu naszej szkoły    i zapewnia dzieciom wiele dodatkowych, rozwijających się atrakcji. Jest to również okazja do zawarcia nowych znajomości i zrobienia pożtecznych rzeczy z korzyścią dla swoich dzieci. To właśnie Wy - rodzice - tę szkołę tworzycie, współpracując z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Serdecznie zapraszamy - bo warto poczuć się odpowiedzialnym za edukację w naszej polskiej szkole. 

9. WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z WYCHOWAWCĄ. Prosimy, o dobry kontakt z nauczycielem, o pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, o mówienie w domu        w języku polskim. Spotkanie z wychowawcą klasy odbędzie się w dwóch pierwszych tygodniach zajęć szkolnych. 

10. OPŁATY - Dokonać w terminie opłaty. Dodatkowe opłaty w ciągu roku $25.00 w sumie. W tym jest: paczka z ok. Św. Mikołaja, Bal karnawałowy, i inne poczęstunki. Można tę sumę wpłacić na początku roku
u wychowawcy klasy.

11. REGULAMIN. Przypominamy, że obowiązkiem rodziców jest zapoznać się z treścią regulaminu, który jest do wglądu w sekretariacie oraz na naszej stronie internetowej.   

12. PUNKTUALNOŚĆ. Prosimy, o punktualne przywożenie dzieci i odbieranie. 

13. STRÓJ - Prosimy, aby uczniowie przychodzili na zajęcia w szkolnych koszulkach. Bordowa na zajęcia, a biała polo na uroczystości szkolne.
 
14. PODRĘCZNIKI & KATECHIZMY. Zakupione książki są własnością ucznia. Należy je podpisać:  imieniem i nazwiskiem, która klasa oraz szanować.    
W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników rodzice będą musieli zakupić nowe. Katechizmy są polsko - angielskie, by pomóc dzieciom lepiej przyswoić sobie wiadomości i modlitwy. 
 
15. BUDYNEK SZKOLNY. Przypominamy i prosimy, aby uwrażliwić dzieci do szanowania miejsca z którego korzystają dzieci. Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez rodziców. Jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców. 

16. WSTĘP DO BUDYNKU DLA RODZICÓW 3 & 4 LATKÓW. We wrześniu i październiku rodzice mogą podprowadzić dziecko do klasy. 
 
17. WSTĘP DO BUDYNKU SZKOŁY DLA POZOSTŁAYCH UCZNIÓW. Przypominamy, że rodzice wchodzą do biura szkolnego drzwiami "C". W piątek przywozimy dzieci o 4:20 pm i podejmujemy o 8:30pm. W sobotę przywozimy dzieci na 10:20 rano i odbieramy o godz. 2:30pm. Jeśli rodzice muszą odebrać dziecko o innym czasie muszą powiadomić biuro szkolne. 
 
18. DYŻUR RODZICÓW. Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonywania dyżuru w ciągu roku szkolnego. Sumienne wypełnianie dyżurów zapewnia bezpieczeństwo naszym dzieciom. Każda rodzina mająca dzieci w szkole ma obowiązek wypełnienia swojego dyżuru.             Potrzebujemy 4 dyżurnych: 2 osoby na parterze i 2 na piętrze. Zapisujemy się u wychowawcy klasy. Nauczyciele są odpowiedzialni za dyżur. Jeśli brakuje dyżurnych w klasach starszych, prosimy o pomoc rodziców klas młodszych, którzy nie mieli dyżuru.
We Wrześniu 2015r. dyżurują rodzice klas Pierwszych:     1A, 1C, 1D
W Październiku dyżurują rodzice klas Drugich:                 2A, 2B, 2C, 2D
W Listopadzie dyżurują rodzice klas Trzecich:                  3A, 3C, 3D
W Grudniu dyżurują rodzice klas Czwartych:                     4A, 4C
W Styczniu 2016r. dyżurują rodzice klas Piątych:              5A, 5C
W Lutym dyżurują rodzice klas Szóstych:                         6A, 6C
W Marcu dyżurują rodzice klas Siódmych:                        7A, 7C
W Kwietniu dyżurują rodzice klas Ósmych:                       8A, 8C
W Maju dyżurują rodzice klas Licealnych:                         9A, 9C
 
19. TELEFONY KOMÓRKOWE I SPRZĘT ELEKTRONICZNY. Przypominamy, że zgodniez regulaminem, używanie telefonów komórkowych oraz sprzętu MP3, Ipod, itp podczas zajęć lekcyjnych jest zabronione. Nauczyciel ma prawo do zabrania wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego podczas lekcji
i przetrzymania go na swoim biurku do końca zajęć. Szkoła nie popiera i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt przyniesiony przez uczniów. 

20. REJESTRACJA DO SZKOŁY. Przypominamy i prosimy, aby na przyszłość odnawiać rejestracje dzieci do szkoły  30 maja każdego roku. Rejestracja dodatkowa na początku roku jest dla nowych uczniów. 

21. SPRZEDAŻ KSIĄŻEK DZISIAJ - Po zebraniu można podejść do Szkoły w klasie #101 odbędzie się jeszcze sprzedaż podręczników, koszulek szkolnych oraz rejestracja uczniów.Życzymy Bożego błogosławieństwa w nowym roku szkolnym, samych najlepszych przeżyć, wzrostu w wierze
i mądrości. Niech zbliżający się długi weekend 5-7 września będzie czasem dobrego odpoczynku.
Zapraszamy dzieci do Szkoły 11 lub 12 września, 2015r.
 
Sr. Weronika Ilnicka MChR
dyrektor

 
 
 
 
 
10 RAD DLA RODZICÓW
 
 
1. MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZĄ POTRZEBĄ WSZYSTKICH DZIECI.
Jest także istotnym elementem pozytywnej dyscypliny. Im częściej okazujesz dziecku miłość, przytulając je, całując i mówiąc mu "kocham cię", tym bardziej będzie chciało udowodnić, że na nią zasługuje. Miłość pozwala dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 
2. SŁUCHAJ UWAŻNIE TEGO, CO MÓWI TWOJE DZIECKO.
Interesuj się tym, co robi i co czuje. Zapewnij je, że silne uczucia nie są czymś złym, jeśli wyraża się je  w odpowiedni sposób. Im częściej będziesz to robić, tym rzadziej będziesz musiał(a) je dyscyplinować.
 
3. GRANICE POTRZEBNE SĄ NAWET W NAJBARDZIEJ KOCHAJĄCYM ZWIĄZKU, w którym ludzie potrafią się słuchać.
Bycie rodzicem polega między innymi na wyznaczaniu granic. Pamiętaj, że jest czymś naturalnym i normalnym, że dziecko testuje owe granice. To nie jest niesforność, ale część procesu uczenia się. Dzieci czują się bezpieczniej, jeśli trzymasz się granic, które wyznaczyłeś(-aś) (pod warunkiem, że są realistyczne), nawet jeśli od czasu do czasu na nie narzekają.
 
4. ŚMIECH POMAGA ROZŁADOWAĆ SYTUACJĘ.
Czasami rodzice stają się tacy poważni, że rodzicielstwo przestaje dawać im radość. Dostrzegaj zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie na śmiech, kiedy tylko jest to możliwe.
 
5. POSTRZEGANIE ŚWIATA Z PERSPEKTYWY DZIECKA i wyobrażanie sobie, co czuje Twoje dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania.
Przypomnij sobie, jak się czułeś(-aś), kiedy byłeś(-aś) dzieckiem, i jak niezrozumiały wydawał Ci się świat dorosłych, kiedy miałeś(-aś) poczucie, że potraktowano Cię niesprawiedliwie.
 
6. CHWAL I ZACHĘCAJ SWOJE DZIECKO.
Oczekuj, że dziecko będzie się dobrze zachowywało i zachęcaj je do podejmowania wysiłków. Chwal je za dobre zachowania i staraj się ignorować te niewłaściwe. Im częściej będziesz zrzędzić, tym rzadziej Twoje dziecko będzie Cię słuchać.
 
7. SZANUJ SWOJE DZIECKO, TAK JAK BYŚ SZANOWAŁA (SZANOWAŁBYŚ) DOROSŁEGO.
Pozwól mu uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które go dotyczą. Uważnie wysłuchaj jego zdania. Jeśli masz zamiar powiedzieć mu coś przykrego, zastanów się, jakby to zabrzmiało, gdybyś powiedział(-a) to komuś dorosłemu. Przeproś, jeśli postąpiłeś(-aś) niewłaściwie.
 
8. USTAL PORZĄDEK DNIA.
Małe dzieci będą się czuły bezpieczniej i łatwiej będzie Wam uniknąć konfliktów, jeśli ustalisz jasny porządek dnia. Będą się czuły lepiej, jeśli wprowadzisz stałe pory posiłków, snu i głośnych zabaw.
 
9. W KAŻDEJ RODZINIE POTRZEBNE SĄ PEWNE ZASADY, jednak staraj się zachować elastyczność w wypadku bardzo małych dzieci.
Kiedy już ustalisz zasady obowiązujące w Twojej rodzinie, bądź konsekwentny(-a). Dzieci mogą się poczuć bardzo niepewnie, jeśli jednego dnia wprowadzisz jakąś zasadę, a następnego dnia ją odwołasz. Czasami trzeba ustalić odmienne zasady obowiązujące poza domem, które należy wyjaśnić dziecku.
 
10. NIE ZAPOMINAJ O WŁASNYCH POTRZEBACH.
Jeśli to wszystko zaczyna za bardzo przypominać ciężką pracę i czujesz, że brakuje Ci cierpliwości, przeznacz trochę czasu tylko dla siebie. Zrób coś, co sprawia ci przyjemność. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że tracisz panowanie nad sobą, albo że w każdej chwili możesz krzyknąć na dziecko, poniżyć je lub uderzyć, odejdź na chwilę, uspokój się i policz do dziesięciu.
 
 
 
Regulamin Szkoły
1.    Obecność uczniów na zaplanowanych zajęciach sobotnich.
2.    Po dzwonku uczeń powinien być w klasie.
3.    Picie i jedzenie w czasie zajęć lekcyjnych jest niedozwolone. 
4.    Żucie gumy na terenie szkoły jest zabronione.
5.    W czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie może opuszczać budynku szkolnego. 
6.    Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno biegać na terenie szkoły.
7.    Do szkoły nie można przynosić sprzętu grającego, piłek ani innych przedmiotów, które mogą zakłócić proces nauczania lub zagrozić bezpieczeństwu uczniów.
8.    Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły jest  zabronione.
9.    Telefony włączone będą odbierane i przechowywane do czasu odebrania przez rodziców u dyrektora szkoły. 
10.   W przypadku choroby lub złego samopoczucia uczeń zgłasza ten fakt  nauczycielowi i wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami.
11.   Do nauczycieli i kolegów należy odnosić się z kulturalnie i z szacunkiem.
12.   Uczniowie nieobecni w szkole kontaktują się z kolegami z klasy w celu uzyskania informacji na temat zadanej pracy domowej oraz  wykonują polecenia nauczyciela danego  przedmiotu.
13.   Na lekcjach należy skupić uwagę i zachować spokój.
14.   Uczeń powinien dbać o własność szkolną, jak również własność innych  uczniów i nauczycieli.
15.   Uczeń rozpoczyna i kończy lekcje zgodnie z rozkładem zajęć dla swojej klasy. Wcześniejsze przychodzenie lub późniejsze wychodzenie nie będzie akceptowane. 
16.   Uczeń musi respektować uwagi dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych osób pracujących w szkole.
17.   W szkole uczniowie zobowiązani są mówić wyłącznie po polsku. 
 


 

 

 
70. ROCZ. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 
1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

Dowództwo AK zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony aliantów zachodnich.

Na wieść o powstaniu Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz, w którym stwierdzał: "Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy".

Po heroicznym i samotnym boju z wojskami niemieckimi, wobec braku perspektyw dalszej walki 2 października 1944 r. przedstawiciele KG AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki "Jarecki" i ppłk Zygmunt Dobrowolski "Zyndram" podpisali w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera Ericha von dem Bacha w Ożarowie akt kapitulacji powstania warszawskiego.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo lub zaginęło również około 2,3 tys. żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga, którzy usiłowali pomóc walczącej stolicy. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.

Nikt rozsądny nie pyta dzisiaj, bić się czy nie bić, jeśli bić się musi. Warszawa musiała. Bo to nie był problem - bić się, czy nie bić, ale problem być, czy nie być Polakiem. Dzięki ci Warszawo, że się biłaś!

 
 
 
OBCHODY 70-tej ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO
 

ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Rejestracji do klas szkoły podstawowej oraz do klas licealnych można dokonać po zajęciach lekcyjnych w każdy piątek i sobotę, w biurze szkolnym. Przypominamy, że podstawą rejestracji jest forma rejestracyjna naszej szkoły (dostępna w biurze) oraz akt chrztu (wymagany tylko od nowych uczniów). 
 


KALENDARZ WYDARZEŃ
 
17 maja, 2015
 • 10:00 am Msza św. na ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO. Rozdanie świadectw w klasach.


INFORMACJE - 


WIELKI  POST rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa 40 dni. Liczbę 40 po raz pierwszy wprowadzono w Kościele w IV w. Liczba ta jest symboliczna i oznacza czas pokuty, postu, modlitwy albo kary, np. 40 dni Jezus pościł na pustyni, 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj, 40 dni i nocy padał deszcz powodując potop. Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów: 

 1. Pokuta i nawrócenie (Środa Popielcowa i większość dni powszednich),
 2. Chrzest i jego wymagania (Niedziela, zwłaszcza II, IV i V),
 3. Męka Chrystusa (Niedziela Palmowa i dwa ostatnie tygodnie).
Są też trzy główne praktyki religijne prócz normalnych naszych obowiązków względem Boga, które powinniśmy wypełnić w okresie wielkopostnym:
 • w każdy piątek tego okresu uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej,
 • w każdą niedzielę po południu być na Gorzkich Żalach,
 • uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych zakończonych spowiedzią i przyjęciem Komunii Św. 
Liturgia ​Wielkiego Postu jest dość wyciszona, przybliża nam wydarzenia z historii zbawienia, szczególnie mękę i śmierć Jezusa. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fioletowy. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" oraz radosna aklamacja "Alleluja" śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii, a zastępuje ją aklamacja "Chwała Tobie, Królu wieków" albo "Chwała Tobie, Słowo Boże". Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie jest świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W roku 2014 święto przypada na 20 kwietnia (niedziela) i 21 kwietnia (poniedziałek). Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich oraz niektóre zwyczaje:
 • Tłusty Czwartek -  (tradycja wypiekania i zjadania pączków)
 • Śledzik (ostatki) -  (ostatni dzień karnawału)
 • Popielec - (pierwszy dzień Wielkiego Postu)
 • Niedziela Palmowa - 
 • Wielki Czwartek - 
 • Wielki Piątek - 
 • Wielki Sobota - 
 • Wniebowstąpienie Pańskie - 
 • Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) -
 • Boże Ciało
 • Wielkanoc jest świętem ruchomym i obchodzimy ją w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Kościół wschodni również stosuję tą zasadę, z tym, że zgodnie z kalendarzem juliańskim. 
PUSZKI  i  KALENDARZE WIELKOPOSTNE - Dzisiaj wszystkie dzieci otrzymały kalendarz wielkopostny, który podaje różne propozycje składania małych ofiar duchowych i materialnych. W tym roku będziemy wspierać DOM DZIECKA prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach w Polsce. PUSZKI-SKARBONKI PRZYNOSIMY DO KOŚCIOŁA W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 20 kwietnia, 2014r. 
OBIAD PRZYGOTOWANY PRZEZ NAUCZYCIELI - w Niedziele 9 marca 2014r.           
Przygotowanie obiadu w piątek 7 i sobotę 8 marca, czyli za tydzień. Zapraszam Wszystkie Panie do zaangażowania się i podzielenia się, kiedy chcę pomóc.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI - odbędzie się podczas Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych. 
           
KONFERENCJA DLA RODZICÓW - obecność rodziców obowiązkowa.           
-................ czwartek o godz. 6:45 pm w sali pod kościołem.
- ............... w sobotę 12:15 pm w sali pod kościołem.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ - W .......................godz. 7:00pm w naszym kościele św. Alberta Wielkiego odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. Zostanie ono wystawione przez grupę z parafii Świętych Cyryla i Metodego z Lemont. 

KONFERENCJA WIELKOPOSTNA -  dla uczniów naszej Szkoły odbędą się w piątek ................ i w  sobotę ................. Konferencję wygłosi ks. .....................w tym samym czasie dzieci od klasy 4 wzwyż będą mogły skorzystać ze spowiedzi przedświątecznej. Bardzo proszę, aby dzieci były przygotowane w domu do tego sakramentu. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w Parafii Św. Alberta Wielkiego odbędą się w dniach .....................W Niedzielę ..................dczas Mszy świętych, w tygodniu:.................. podczas Mszy świętych o godzinie 7:30 rano, 12:00 w południu i 7:00 wieczorem. Rekolekcje wygłosi Ks. Sławomir Wiktorowicz.  Zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach we wszystkie dni. 

REJESTRACJA DO SZKOŁY - Uczniowie uczęszczający do Polskiej Katolickiej Szkoły
im. ks. Igncego Posadzego w roku szkolnym ................pragnę kontynuować naukę w przyszłym roku szkolnym powinni WZNOWIĆ SWOJĄ REJESTRACJĘ. Proszę rodziców, o czytelne wypełnienie formy rejestracyjnej i dostarczenie wraz z depozytem do biura szkoły do dnia ..........................Rejestracja dzieci z zewnątrz rozpocznie się od soboty ...............br. w biurze szkolnym. 

AMERYKAŃSKA SZKOŁA KATOLICKA ŚWIĘTEGO ALBERTA WIELKIEGO - Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci od 3 lat do 8 klasy, od poniedziałku do piątku. Poziom akademicki jest na wysokim poziomie - uczniowie tej szkoły zdobywają wysokie wyniki na stanowych i krajowych testach kompetencji, a przede wszystkim jest w niej katolickie wychowanie dzieci i młodzieży - pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci w wierze. Więcej informacji można otrzymać w biurze szkoły. Prosimy, o zachęcanie uczniów do rejestracji do Katolickiej Szkoły. 

TO TEACH WHO CHRIST IS --Archdiecezja Chicago rozpoczęła kampanię "Uczyć Kim Jest Chrystus". Celem tej kampanii jest budowanie jednej mocnej wspólnoty troszczącej się, o przyszłość katolickiej edukacji, kultury, tradycji, pielęgnowania języka  ojczystego oraz utrzymanie budynków parafialnych. Celem tej kampanii jest również duchowa odnowę chicagowskiego Kościoła, budynków sakralnych oraz pomieszczeń socjalnych, aby mogły służyć przyszłym pokoleniom. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się w codziennej modlitwie o tej samej porze: o godz. 9:00 pm. Niech ta modlitwa  łączy nas w Chrystusie i wyprasza wszystkim potrzebne łaski! 

Prośba, aby każdy uczeń przygotował plakat i napisał na temat: KIM JEST DLA MNIE JEZUS CHRYSTUS? Format (A4)

Sr. Weronika E. Ilnicka MChR
Dyrektor Szkoły
 

UWAGA:
ZAJĘCIA LEKCYJNE ODWOŁANE


Ze względu na trudne warunki pogodowe, nie będzie lekcji
....................................................................................
Wznowienie zajęć w ............................... 

 

 
 
OBECNOŚĆ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE ZAWSZE DOCENIAMY
czyli o nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu

W październiku 2004 otrzymaliśmy od papieża Jana Pawła II list o Eucharystii „Mane nobiscum Domine” („Zostań z nami, Panie”) wydany na Rok Eucharystii – Rok, który ma stać się dla wszystkich okazją do uświadomienia sobie na nowo tego, że Chrystus powierzył swemu Kościołowi niezrównany skarb.

Jeśli wierzymy słowom Jezusa: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni...” (Mt 28, 20) to właśnie to „JESTEM” – rzeczywistą obecność Jezusa, powinniśmy odkrywać w tym „skarbie”. którym jest Eucharystia. „Wiara – pisze papież – wymaga byśmy w obliczu Eucharystii mieli świadomość, że stajemy przed samym Chrystusem”.

Jan Paweł II proponuje wypracowanie pewnego rodzaju „programu eucharystycznego” na ten Rok, gdyż, jak pisze: „Wcielanie tego programu w codzienność, tam, gdzie się pracuje i żyje – w rodzinie, w szkole, w różnorodnych warunkach życia – oznacza między innymi dawanie świadectwa, że ludzkiego życia nie można oddzielać od Boga”.

W naszej szkole mamy szczególną okazję do tego, by pójść za wezwaniem papieża, ponieważ nieustannie jest obecny wśród nas Chrystus pod postacią Chleba – w kaplicy. Byłoby pięknie, gdyby odpowiadając na apel Ojca Świętego uczniowie poszczególnych klas podjęli się praktyki Nawiedzania Najświętszego Sakramentu podczas przerw międzylekcyjnych. Zachęcić ich do tego mogą słowem i przykładem wychowawcy, nauczyciele, katecheci.

Oto kilka myśli, które mogą być pomocą i zachętą do wdrożenia w życie tego, o czym często tylko mówimy – do pogłębiania więzi miłości z Jezusem Chrystusem, naszym Odkupicielem.

EUCHARYSTIA
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego dał...” (J 3, 16) – Pan Bóg, który jest dla nas Istotą niepojętą, niewyobrażalną – abyśmy mieli do Niego „przystęp” – posłał na świat Swoje odwieczne Słowo nadając Mu drugą naturę – ludzką. Poprzez człowieczeństwo Jezusa łatwiej nam zbliżać się do Boga, łatwiej Go poznawać, łatwiej Go kochać. Dlatego Jezus mówi o sobie, że jest Drogą, która prowadzi do Ojca.

Właśnie dlatego pierwszym „poznawalnym” dla człowieka Ciałem Boga było ciało fizyczne (historyczne) Jezusa – w tej postaci, którą miał od poczęcia do zmartwychwstania. Poznajemy też z kart Biblii Ciało uwielbione w tej postaci, którą Jezus ma po zmartwychwstaniu. Ten sam Jezus na Ostatniej Wieczerzy unosząc w górę chleb i mówi: „To jest Ciało moje” (Łk 22, 19) – mówiąc o Ciele Eucharystycznym (obecnym w sakramencie Eucharystii pod postacią chleba).

W czasie Eucharystii Chrystus staje się obecny. Ciało Chrystusa może przybrać dowolną formę, również chleba. Święty Ambroży, jeden z wielkich doktorów Kościoła, pisał: „Czyż słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, aniżeli ją zmieniać”.

W KKK (1377) czytamy: „Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa”. Tego, co dokonuje się na ołtarzu nigdy do końca nie zrozumiemy – dlatego właśnie podczas Mszy św. zaraz po przeistoczeniu kapłan ogłasza zebranym: „Oto wielka tajemnica wiary”. Nie zrozumiemy – ale możemy coraz bardziej świadomie pozwalać tej Tajemnicy ogarnąć nasze życie. Św. Jan Vianney pisał: „Gdyby nam powiedziano: O tej to godzinie wskrzeszą umarłego – pobieglibyśmy szybko, aby to zobaczyć. A konsekracja... czy to nie większy cud niż wskrzeszenie umarłego? (…)Nie ma nic równie wielkiego jak Eucharystia. Gdyby Bóg miał coś cenniejszego – ofiarowałby nam to”.

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Jeśli uświadomimy sobie ten cud przeistoczenia, to już niedaleko do uświadomienia sobie potrzeby nawiedzania Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W KKK (1418) czytamy: „Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, poręką miłości i obowiązkiem należnej czci względem Chrystusa Pana” (Paweł VI, enc. Mysterium fidei). Jan Paweł II dodaje: „Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść, spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary” (list Dominicae cenae, 3).

Czym jest Nawiedzenie?
 • Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest modlitwą, która doprowadza do nawiązania osobistego i rzeczywistego kontaktu z całą łaską, którą otrzymaliśmy w Eucharystii.
 • Nawiedzanie Najświętszego Sakramentu ma na celu wszczepienie naszego życia w Jezusa Chrystusa. To znaczy, że ma ono nas prowadzić do zanurzenia w Jezusie, do życia dla Jezusa i z Jezusem. Jest to zbliżenie się do Jezusa, aby z Nim rozmawiać, aby oddać Mu naszą miłość, aby ofiarować Mu nasze serce.
 • Pełne wiary trwanie przed Jezusem zostawia w duszy ludzkiej wielki pokój, daje pocieszenie, a przede wszystkim przynosi niezliczone dobra duchowe. Podczas nawiedzenia słuchamy tego, co Bóg nam chce powiedzieć, oraz dajemy Mu to, o co prosi, przyjmując dary, które nam przygotował. Wierność praktyce nawiedzania Najświętszego Sakramentu to jeden z najskuteczniejszych środków do prowadzenia gorliwego życia i do czynienia postępu w dobrym.
 • Prawdziwe Nawiedzenie jest dialogiem serca, który przenika wszystkie godziny, zajęcia, myśli, relacje... Jest jak krew albo życiodajny strumień, który wpływa na wszystko.. Ono kształtuje ducha modlitwy, który – jeżeli jest rozwijany – przekształca każdą pracę w modlitwę.
 
Ktoś powiedział, że jest pewna wiedza, która pochodzi tylko z tabernakulum. Kto wchodzi w zażyłość z Jezusem, ten nabywa powoli tę wiedzę, która jest nazwana wiedzą świętych. Jezus poucza człowieka, który wchodzi w tę zażyłość, jak kochać, jak żyć, jak stawać się do Niego podobnym. Św. Alfons Liguori, który wskazując na środki osiągnięcia świętości wymienia i podkreśla ważność nawiedzania Najświętszego Sakramentu, pisał: „Obym ciągle pamiętał, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie, gdzie zawsze myślisz o mnie i moim szczęściu. O Panie mój, czemu straciłem tyle lat, kiedy Cię nie miłowałem”. W nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu chodzi o to, by spotkać się z Bogiem w środku dnia, pośród zabiegania i codziennych trudów.

Jan Paweł II pisze w liście: „Obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych, zdolnych przez długi czas słuchać Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego serca. «Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!» (Ps 34 [33], 9). (…) Pamiętajcie, że Jezus w tabernakulum oczekuje, by napełnić wasze serca tym głębokim doświadczeniem Jego przyjaźni, która jako jedyna może nadać sens i pełnię waszemu życiu.(…) Odkrywajcie na nowo dar Eucharystii jako światło i moc dla waszego codziennego życia w świecie, w wykonywaniu waszych zawodów i w różnych sytuacjach”.
 
MODLITWA
Słowa pianisty: „Gdy nie ćwiczę jeden dzień, sam zauważam różnicę. Gdy nie ćwiczę dwa dni, zauważają to moi przyjaciele. Gdy nie ćwiczę trzy dni, zauważa to publiczność!” Pewien biskup zauważył, że podobnie dzieje się z modlitwą: „Gdy nie modlę się jeden dzień, zauważa to Bóg. Gdy nie modlę się dwa dni, zauważam to ja sam. Gdy nie modlę się trzy dni, zauważają to moi bliźni”.
 
Wewnętrzna modlitwa jest sprawą ogromnej wagi. Bez modlitwy niemożliwą staje się świętość, która z kolei jest niezbędna dla naszego szczęścia. To jest cel naszego życia: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!”– mówi Pan Bóg (zob. Kpł 11,44). Ludzie właśnie po to żyją, by stać się świętymi – czyli szczęśliwymi.

Świętość rozwija się w nas na drodze pogłębiania więzi z Bogiem, przebywania w Jego obecności. Dokonuje się to głównie na modlitwie. Bez modlitwy niemożliwy staje się jakikolwiek duchowy rozwój. Bez modlitwy nie możemy przyjąć całej pomocy Bożej, jakiej Bóg chce nam udzielać abyśmy stawali się do Niego podobni.

Najczęstszym argumentem tłumaczącym brak modlitwy w naszym życiu jest problem braku czasu. I choć jest to rzeczywista trudność, to jednak prawdziwy problem tkwi gdzie indziej. Chodzi o to, na czym naprawdę nam w życiu zależy. Jak mówi z humorem Ojciec Descuvemont – „nigdy jeszcze nie widzieliśmy kogoś kto umierałby z głodu bo ... nie miałby czasu się najeść”. Na to, co uznaje się za sprawę życiową – zawsze znajduje się czas. Ks. Twardowski w jednym ze swoich wierszy pisze: „kto kocha – czas znajdzie”.

Mówimy też czasem, że modlimy się pracując, dobrze wypełniając swoje obowiązki i to jest prawdą. Praca ofiarowana i podjęta dla Boga staje się w jakimś sensie modlitwą, jednak w rzeczywistości nie jest łatwo trwać zjednoczonym z Bogiem, słuchać go, rozmawiać będąc równocześnie zanurzonym w działaniu. Tak jak w rodzinie – trzeba „umieć tracić razem czas” by na tej „stracie” wiele zyskać, tak i „tracenie” czasu na stanięcie przed Panem Bogiem – choćby przez chwilę w ciągu dnia – jest koniecznym, by nasza więź z Bogiem pogłębiała się. Trzeba być pewnym, że czas ofiarowany Panu Bogu nigdy nie jest czasem skradzionym ludziom, czy straconym. I – jeśli „zajmiemy się” Bogiem – On zajmie się naszymi sprawami znacznie lepiej od nas.
 
JAK SIĘ MODLIĆ?
Podlegamy działaniu Boga już w chwili, gdy się do Niego kierujemy i gdy trwamy przed Nim. Dlatego zawsze najpierw warto sobie uświadomić podchodząc do drzwi kaplicy, że Jezus JUŻ CZEKA i to ON tak naprawdę jest inicjatorem tego spotkania. On zawsze jest pierwszy, ponieważ nasze dobre pragnienia pochodzą od Niego.

Uklęknięcie, uczynienie znaku krzyża lub skłon – to wyraz naszej czci, okazanie szacunku. Człowiek staje przed Bogiem. (tak jak: „uczeń wobec Mistrza. Ubogi zwraca się o pomoc do Bogatego. Słaby staje przed Wszechmogącym Bogiem. Kuszony szuka pewnego Schronienia. Ślepy szuka Światła. Przyjaciel idzie do prawdziwego Przyjaciela. Zbłąkane serce znajduje Drogę. Głupi odnajduje Mądrość” O. M. Avila)

Modlitwa wstępna
Św. Alfons Liguori napisał książeczkę zawierającą wzory nawiedzeń – nadając im pewien „schemat” i proponując modlitwy. Modlitwa wstępna może być osobistym wyrażeniem wiary w obecność Jezusa, wyrażeniem miłości, wdzięczności, skruchy za grzechy, uwielbieniem wyrażonym własnymi słowami, myślą skierowaną ku Jezusowi. Ale można też skorzystać z modlitwy wstępnej zaproponowanej przez świętego:
„Panie Jezu Chryste,
Ty z miłości jaką masz ku ludziom dzień i noc przebywasz w tym Sakramencie,
gdzie pełen litości i miłości oczekujesz, wzywasz i przyjmujesz wszystkich, którzy przychodzą Cię nawiedzić.
Wierzę, że jesteś obecny w Sakramencie ołtarza. (…)
Pozdrawiam Twoje najukochańsze Serce (…) najpierw, aby Ci podziękować za ten wielki dar;
następnie aby Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi, których w tym Sakramencie doznałeś,
 wreszcie, pragnę przez to nawiedzenie uwielbić Cię…” (fragm.)

Rozważenie Słowa Bożego
Można skorzystać z wybranego fragmentu Pisma Św. (przeczytać, zastanowić się nad słowami które w sposób szczególny mnie dotknęły, zapytać Jezusa co chce mi powiedzieć przez to Słowo) lub z krótkiego rozważania (modlitwy) zaproponowanego przez Św. A. Liguori.
 
Komunia duchowa czyli duchowe zjednoczenie się z Jezusem, zaproszenie Go do swojego serca, do swojego życia. Św. Alfons proponuje modlitwę:
Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie.
Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.
Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca.
Jednoczę się z Tobą, jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco:
nie dozwól, abym się kiedykolwiek oddalił od Ciebie.
 
Św. Alfons zaleca także, aby na zakończenie każdego nawiedzenia zwrócić się także do Tej, która zawsze była najbliżej Jezusa i najdoskonalej była z Nim zjednoczona – do Maryi, Jego Matki.
 
Te sześć punktów to pewna propozycja. Duch św. jednak „tchnie, kędy chce” i może naszą modlitwę poprowadzić inną drogą. Najważniejsze, by nasze serce w sposób szczery, prawdziwy chciało w tej krótkiej chwili spotkać Jezusa i aby Jego obecność była w tym momencie jedyną, która nas angażuje.

Carlo Caretto dzielił się z mistrzem nowicjatu swoimi trudnościami w modlitwie i otrzymał taką odpowiedź: „Musisz ogołocić twoją modlitwę. Trzeba ją uprościć, uniezależnić od umysłu. Stań przed Jezusem jako biedak; bez jakichkolwiek idei, ale z żywą wiarą. (...) Nie usiłuj dosięgnąć Boga rozumem: nie uda ci się to nigdy; spróbuj dosięgnąć Go w miłości, to jest możliwe”.

Trzeba także pamiętać, że ten, kto angażuje się w modlitwę powinien na pierwszym miejscu postawić wierność. Najbardziej liczy się nie to, czy modlitwa jest udana, piękna, pełna głębokich myśli i uczuć, lecz to, czy jest wytrwała i wierna. Najważniejsza jest, jeśli można tak powiedzieć, nie jakość modlitwy, lecz jej wierność. Modlitwa choćby krótka, skromna, ale mimo roztargnień powtarzana wytrwale, będzie więcej warta niż długie płomienne modlitwy od czasu do czasu.

Na koniec jeszcze raz nawiążę do listu Jana Pawła II: „Nie oczekuję czynienia rzeczy nadzwyczajnych, ale tego, by wszystkie inicjatywy cechowało głębokie przeżycie duchowe. Gdyby owocem tego Roku było choćby tylko ożywienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich sprawowania Mszy św. niedzielnej i poświęcenia więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza Mszą świętą, to ten Rok łaski spełniłby pokładane w nim nadzieje”. Oby te nadzieje spełniły się również w naszej szkole.
„Jest”
 
Mówią, że modlimy się do głuchych obrazów
ślepnących świec
że dmuchamy jak dzieci w papierowe trąbki –
a On przecież jest
w małej hostii jak w iskierce ciepła
w mocnych ścianach nadziei.
 
Czeka z sercem jak z Wielkim Piątkiem
w tabernakulum umówionej alei –
w domkniętym milczeniu –
przychodzę tu nieraz jak pogryziony psiak
i ostrożnie, dokładnie, po kolei wyjmuję z łap
kolce lęku.

(Ks. Jan Twardowski)
 

 

ALBUMY ze Zdjęciami
z wydarzeń i uroczystości szkolnych


można oglądać na naszej stronie Fecebook:

Albumy ze Zdjęciami na Facebook